Dyrektor szkoły powinien przekazać uczniom regulamin egzaminu poprawkowego

Data: 21-06-2015 r.

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor szkoły powinien zapoznać uczniów, którzy w sierpniu przystąpią do egzaminu poprawkowego, z regulaminem tego egzaminu. Regulamin powinni poznać również nauczyciele zasiadający w komisji oraz rodzice uczniów niepełnoletnich.

Przepisy prawa oświatowego nie nakładają na dyrektora szkoły wprost obowiązku opracowania i udostępnienia regulaminu egzaminu poprawkowego. Dyrektor szkoły musi wyznaczyć termin egzaminu jeszcze w czerwcu (§ 21 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych). Opracowanie regulaminu ułatwi jednak uczniom oraz ich rodzicom na rzetelne przygotowanie do egzaminu, a dla nauczycieli będzie informacją o jego prawidłowym przebiegu.

Regulamin określa warunki egzaminu

Opracowując regulamin dyrektor szkoły powinien odwoływać się do regulacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Należy uwzględnić w nim następujące informacje:

 • egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych (§ 21 ust. 2 rozporządzenia)
 • w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych (§ 21 ust. 2 rozporządzenia)
 • egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  -   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji
  -   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący
  -   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji (§ 21 ust. 5 rozporządzenia)
  -   dla nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne, przewiduje się możliwość zwolnienia z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach - w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły (§ 21 ust. 6 rozporządzenia)
 • nieprzystąpienie do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych uprawnia ucznia do przystąpienia w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września (§ 21 ust. 8 rozporządzenia)
 • niezdanie egzaminu poprawkowego skutkuje nieotrzymaniem przez ucznia promocji do klasy programowo wyższej i powtarzaniem klasy (§ 21 ust. 9 rozporządzenia)

Zasady oceniania – od września nowości oświatowe

W tym roku szkolnym dyrektor szkoły stosuje jeszcze przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych z 2007 roku. Od 1 września obowiązywało będzie nowe rozporządzenie, nowości oświatowe nie obejmują jednak kwestii związanych z opracowywaniem i udostępnianiem regulaminu egzaminu poprawkowego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37348 )
Array ( [docId] => 37348 )