Nauczyciel wspomagający musi posiadać odpowiednie przygotowanie

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 07-02-2015 r.

Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że dyrektor szkoły nie może zatrudnić na stanowisku nauczyciela wspomagającego osoby, która nie posiada wykształcenia wyższego oraz przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji jest możliwe wyłącznie w sytuacjach szczególnych.

Wymagania, jakie musi spełniać nauczyciel są wyraźnie określone w ustawie Karta Nauczyciela. Zgodnie z regulacjami prawnymi jednym z wymagań dla nauczycieli jest posiadanie wykształcenia wyższego. Dyrektor szkoły ma obowiązek przestrzegania tego kryterium prowadząc rekrutację na każde stanowisko nauczycielskie. Wykształcenie wyższe musi posiadać również nauczyciel wspomagający, którego zatrudnia się w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. Dla nauczycieli wspomagających przewiduje się ponadto obowiązek posiadania kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej. Przepisy prawa oświatowego uprawniają go do odstępstwa tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Nauczyciel wspierający musi posiadać wykształcenie wyższe

Stanowisko nauczyciela wspierającego w szkołach integracyjnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnego jest przewidziane dla osób spełniających wymagania dla nauczycieli wskazane w ustawie Karta Nauczyciela oraz posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (§6 rozporządzenia  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych). Dyrektor szkoły powinien przestrzegać zasad określonych w ustawie Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniu. Zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji jest możliwe tylko w dwóch sytuacjach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela.

Sytuacje, kiedy dyrektor szkoły może zatrudnić osobę nieposiadającą kwalifikacji

Dyrektor może zatrudnić nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji, jeżeli stwierdzi zaistnienie takiej potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej takie kwalifikacje (art. 10 ust. 7 i ust. 9 Karta Nauczyciela). Przepis ten jest obowiązujący dla nauczycieli, a zatem osób, które posiadają wykształcenie wyższe i przygotowanie zajmowania w szkole stanowiska nauczycielskiego. W takiej sytuacji dyrektor szkoły musi uzyskać zgodę organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

Ponadto dyrektor szkoły może w uzasadnionych przypadkach zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem, ale posiadającą przygotowanie, które dyrektor szkoły uzna za odpowiednie do prowadzenia konkretnych zajęć. W takim przypadku niezbędne jest uzyskanie zgody kuratora oświaty (art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36525 )
Array ( [docId] => 36525 )

Array ( [docId] => 36525 )