Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 09-11-2012 r.

Nauczyciel zatrudniony jednocześnie w więcej niż jednej placówce może podlegać kilku ocenom swojej pracy. Każda ocena pracy nauczyciela jest autonomiczna. Nauczyciela uzupełniającego pensum ocenia dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony.

Nauczyciel może być zatrudniony w więcej niż jednej placówce. W każdej z nich dyrektor szkoły ma obowiązek stosować regulacje Karty Nauczyciela i dotyczy to także oceny pracy nauczyciela. Oprócz tego organ prowadzący szkołę ma prawo zobowiązać nauczyciela do pracy w innej szkole lub szkołach, jeżeli istnieje konieczność uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Rodzi się wówczas pytanie – kto powinien dokonać oceny pracy nauczyciela?

Obowiązki dyrektora szkoły przewidują gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w ramach wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły. Wiąże się z tym także ocena pracy nauczyciela, w której pod uwagę brane są m.in.:

  • poprawność merytoryczna i metodyczna zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych,
  • prawidłowość realizowania innych zadań zawodnych, które wynikają ze statutu szkoły,
  • zaangażowanie zawodowe nauczyciela, w tym włączanie się w pozalekcyjną działalność szkoły, uczestniczenie w pracach zespołów nauczycieli,
  • uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym.

Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach ma prawo do uzyskania oceny swojej pracy od każdego z dyrektorów. Każda ocena pracy nauczyciela jest niezależna i dotyczy jego pracy w konkretnej placówce.

Warto także zauważyć, że otrzymanie oceny negatywnej jest podstawą do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. W związku z tym, że każdy dyrektor szkoły dokonuje oceny autonomicznie, ewentualność zwolnienia dotyczy wyłącznie tej szkoły, w której ocena pracy nauczyciela jest negatywna. Jeżeli w drugiej placówce dyrektor szkoły ocenił nauczyciela dobrze bądź wyróżniająco – nie ma podstaw do wypowiedzenia mu umowy o pracę.

Ocena pracy nauczyciela uzupełniającego pensum

Inaczej przepisy regulują zasady oceny pracy nauczyciela uzupełniającego pensum w innej szkole. W takiej sytuacji oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Robi to jednak w porozumieniu z dyrektorem placówki, w której nauczyciel uzupełnia wymiar obowiązkowych godzin.

Podstawa prawna:

  • art. 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. Nr 123 poz. 1022 ze zm.),
  • art. 6a ust. 2, art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30420 )
Array ( [docId] => 30420 )

Array ( [docId] => 30420 )