5 nowości w urlopie dla poratowania zdrowia – już od 1 stycznia 2018 r.

Autor: Michał Kowalski
Data: 08-08-2017 r.

W przyszłym roku czeka nas poważna reforma w zakresie Karty Nauczyciela. Zajmijmy się planowanymi zmianami w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia, które wywołały duże poruszenie w środowisku oświaty.

Nowy wymóg zatrudnienia przez 7 lat w wymiarze co najmniej połowy pensum

W projekcie nowelizacji ustawodawca wskazał wprost, że warunkiem uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia jest przepracowanie nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, tym razem jednak w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Pozostawiono natomiast warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć w momencie rozpoczęcia urlopu.

 

Co do zasady, 7-letni okres pracy w szkole na stanowisku nauczyciela musi nie tylko poprzedzać dzień planowanego rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia, ale także być nieprzerwany. Wyjątkowo za nieprzerwany uważa się okres pracy w przypadku, gdy nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole. Ustawodawca przewidział tu analogicznie rozwiązanie, jak w sytuacji zmiany pracodawcy w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Wspomnianej przerwy wprawdzie nie będzie zaliczało się do stażu pracy uprawniającego do urlopu zdrowotnego, niemniej jednak nie będzie ona powodowała przerwania tego stażu i pozbawienia nauczyciela prawa do pierwszego w życiu urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop zdrowotny w celu leczenia niektórych chorób

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. prawo do urlopu dla poratowania zdrowia zostanie istotnie ograniczone. Urlop zdrowotny będzie bowiem udzielany wyłącznie:

  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej
  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę,
  • na leczenie uzdrowiskowe,
  • na rehabilitację uzdrowiskową.

Co więcej, orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia będzie wydawał lekarz medycyny pracy, który będzie mógł tez zlecić wykonanie badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych. Natomiast skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawi lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

To dyrektor skieruje nauczyciela na badania przed urlopem zdrowotnym

Bardzo istotną nowością jest nałożenia na dyrektora obowiązku skierowania nauczyciela na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Dotychczas to nauczyciel we własnym zakresie ubiegał się o takie orzeczenie. W nowym stanie prawnym to dyrektor będzie kierował nauczyciela na badania lekarskie, na jego pisemny wniosek i na koszt szkoły. Natomiast skierowanie na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową nauczyciel będzie uzyskiwał wyłącznie z własnej inicjatywy.

Nieco zmodyfikowana procedura odwoławcza

Jak już wskazano, dyrektor będzie mógł odwołać się jedynie od orzeczenia lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, nie może natomiast kwestionować prawidłowo wystawionego i potwierdzonego skierowania na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową.

Od orzeczenia lekarza medycyny pracy będzie przysługiwało odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły. Zaś w sytuacji, gdyby orzeczenia zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, wówczas odwołanie od tego orzeczenia będzie wnoszone do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. Termin na złożenie odwołania wyniesie, tak jak dotychczas, 14 dni od dnia przedłożenia orzeczenia dyrektorowi, za pośrednictwem lekarza medycyny pracy, który wydał orzeczenie. Lekarz przekaże je wraz z kopią dokumentacji badań organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Następnie organ odwoławczy przeprowadzi badanie lekarskie nauczyciela w ciągu 30 dni i wyda ostateczne, niezaskarżalne orzeczenie lekarskie.

Skierowanie na badania kontrolne po zakończeniu urlopu – nie w każdym przypadku

Według dotychczasowej regulacji dyrektor miał obowiązek wręczyć nauczycielowi kończącemu urlop zdrowotny skierowanie na badania kontrolne nie później niż na 2 tygodnie przed zakończeniem urlopu. Rozwiązanie to rodziło pewne problemy praktyczne, zwłaszcza wówczas, gdy nauczyciel rezygnował z dalszego korzystania z urlopu. W projekcie nowelizacji proponuje się usunięcie wspomnianego 2-tygodniowego terminu i ograniczenie obowiązku kierowania na badania kontrolne do przypadków, gdy urlop dla poratowania zdrowia trwa dłużej niż 30 dni.

  • Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (w brzmieniu z dnia 1 lipca 2017 r.) – art. 80 pkt 34.
Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40589 )
Array ( [docId] => 40589 )