Urlop dla poratowania zdrowia

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 11-03-2021 r.

Nauczyciel, w wyniku wypadku w pracy, przebywał na L4 182 dni, następnie przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne z ZUS-u. Świadczenie kończy się 17.03.2021 r. Nauczyciel w styczniu nabył prawo emerytalne, jednak ze względu na przeliczniki, warto, by został w pracy do końca czerwca (różnica między przejściem na emeryturę w marcu a w czerwcu to 500zł). Wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych przedłuży zatrudnienie do maja, a stan zdrowia nie pozwala nauczycielowi na podjęcie zatrudnienia. Czy istnieje możliwość skierowania go na urlop dla poratowania zdrowia (nie wykorzystał wszystkich), czy są jakieś sposoby, by przedłużyć to zatrudnienie do końca czerwca?

Odpowiedź

Nauczyciel w wieku emerytalnym nie może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.

Uzasadnienie:

Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne (art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że nauczyciel, który posiada uprawnienia emerytalne, nie może skorzystać już z urlopu dla poratowania zdrowia.

W opisanej sytuacji nauczyciel w styczniu 2021 r. nabył uprawnienia emerytalne. Oznacza to, że nauczyciel ten nie może skorzystać już z urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciel był niezdolny do pracy przez okres 182 dni, a okres ten został wydłużony o świadczenie rehabilitacyjne. Stosunek pracy nauczyciela ulega rozwiązaniu m.in. w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia (art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela). Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres 182 dni czasowej niezdolności nauczyciela do pracy (art. 23 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela). W analizowanym przypadku stosunek pracy nauczyciela ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.03.2021 r., o ile nauczyciel nie odzyska zdolności do pracy. Dyrektor nie ma podstaw do udzielenia nauczycielowi w takiej sytuacji urlopu uzupełniającego, gdyż przepisy obligują go do rozwiązania stosunku pracy. Opcja udzielenia urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie jest dopuszczalna, ale tylko wówczas, gdyż czas trwania choroby nie przekroczył okresu, po którym przepisy obligują pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy.

Powyższe oznacza, że jedyną możliwością, aby nauczyciel pozostał w zatrudnieniu jest uzyskanie zdolności do pracy po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli o braku możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela orzeknie lekarz w ramach badań kontrolnych, to będzie to inną podstawą rozwiązania stosunku pracy (art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela). W takim wypadku nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (art. 28 ust. 1 Karty Nauczyciela). Nie będzie już jednak uprawniony do odprawy emerytalnej (art. 87 Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj!

Jeżeli nauczyciel przekroczył dopuszczalny okres nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy, to przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego konieczne jest ustalenie zdolności do pracy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 r., poz. 2215) – art. 23 ust. 1 pkt 2, 3, ust. 2 pkt 2 i 3, art. 28 ust. 1, art. 73 ust. 2, art. 87.

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41259 )
Array ( [docId] => 41259 )