Urlop zdrowotny nauczyciela na nowych warunkach

Autor: Michał Kowalski
Data: 19-09-2017 r.

Najważniejsze zmiany mają dotyczyć przesłanek udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia –kwestii wymogu siedmioletniego zatrudnienia przed rozpoczęciem urlopu oraz zniesienia regulacji, zgodnie z którą orzeczenie o potrzebie jego udzielenia może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Nie są to jednak jedyne propozycje, które znalazły się w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświaty uwzględniającej także nowelizację Karty Nauczyciela.

Planowana nowelizacja Karty Nauczyciela ma złagodzić wymóg stażowy do skorzystania z urlopu zdrowotnego po raz pierwszy w życiu. Tak jak dotychczas nauczyciel będzie musiał przepracować nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole lub przedszkolu, jednakże w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć. Nadal okres pracy na stanowisku nauczyciela będzie musiał być nieprzerwany, jednakże za nieprzerwany będzie uznawany także okres pracy podjęcia zatrudnienie nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole (przedszkolu).

 

Niezmiennie do okresu siedmioletniej pracy będą wliczane okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuży się o ten okres.

Urlop zdrowotny tylko na leczenie choroby związanej z pracą lub do sanatorium

Od 1 stycznia 2018 r. prawo do urlopu dla poratowania zdrowia zostanie istotnie ograniczone. Urlop zdrowotny będzie bowiem udzielany wyłącznie:

  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej,
  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę,
  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Przykładowo – nauczyciel, który zmaga się z nowotworem po 1 stycznia 2018 r. nie skorzysta z urlopu dla poratowania zdrowia z tego powodu, ponieważ nowotwór nie jest chorobą choćby pośrednio związaną ze środowiskiem lub sposobem wykonywania pracy.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy wyda dyrektor

W wyniku nowelizacji orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia będzie wydawał lekarz medycyny pracy. Lekarz będzie mógł też zlecić wykonanie badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych. W tym celu przewidziano nową procedurę, w której w pierwszej kolejności nauczyciel będzie składał pisemny wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora, a następnie dyrektor będzie kierował nauczyciela na badania do lekarza medycyny pracy. Udzielenie urlopu będzie możliwe dopiero po przedłożeniu przez nauczyciela orzeczenia lekarskiego. Koszt badań ma ponieść szkoła lub przedszkole.

Do sanatorium skieruje lekarz rodzinny

Z kolei skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową będzie wystawiał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Skierowanie będzie musiało być potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela. Brak potwierdzenia na skierowaniu będzie obligował dyrektora do odmowy udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Jednakże prawidłowe skierowanie zawierające stosowne potwierdzenie nie może być w żaden sposób zakwestionowane przez dyrektora. Dyrektor musi wówczas udzielić urlopu zdrowotnego na okres wskazany w skierowaniu.

Nadal urlop potrwa nie dłużej niż przez rok, nie więcej niż 3 lata w karierze

Niezmienny pozostanie okres urlopu dla poratowania zdrowia, z którego nauczyciele będą mogli skorzystać. Jednorazowo będzie to nie więcej niż rok. Nauczycielowi będzie można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu, zaś łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie będzie mógł przekraczać 3 lat.

Jedna możliwość skorzystania z urlopu zdrowotnego na dotychczasowych zasadach

Przepisy przejściowe przewidują możliwość uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach pod warunkiem uzyskania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego przed 1 stycznia 2018 r. Nauczycielom, którzy do 1 stycznia 2018 r. uzyskali orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, dyrektor będzie udzielał urlopu na dotychczasowych zasadach. Dotychczasowe przepisy będą również stosowane do nauczycieli, którzy 1 stycznia 2018 r. będą przebywali na uprzednio udzielonym urlopie dla poratowania zdrowia.

Michał Kowalski, Anna Trochimiuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40643 )
Array ( [docId] => 40643 )