Kredyt podatkowy a zaliczki na podatek

Autor: Styczyński Rafał
Data: 19-07-2012 r.

Istotą rozwiązań popularnie nazwanych kredytem podatkowym jest odłożenie w czasie zapłaty zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Instytucja ta może okazać się niezwykle przydatna w sytuacji inwestycji.

Podatnicy korzystający z kredytu podatkowego wykazują dochód z działalności gospodarczej, lecz nie łączą go z dochodami z innych źródeł. Dochód ten nie podlega bowiem opodatkowaniu w tym roku podatkowym, w którym podatnikowi przysługiwało zwolnienie (kredyt podatkowy).

Podatnicy, którym przysługuje kredyt podatkowy, w rocznym zeznaniu za rok podatkowy wykazują dochód (poniesioną stratę) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zwolnieni są natomiast z obowiązku opłacania zaliczek (opłacania ryczałtu). Dochód z działalności osiągnięty w roku korzystania z kredytu podatkowego należy rozliczyć w zeznaniach podatkowych składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia, w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat.

Korzystanie ze zwolnienia zostało obwarowane licznymi warunkami i łatwo je utracić. Podatnik musi liczyć się więc z ryzykiem utraty prawa do niego i w konsekwencji - zapłacenia zaległych zaliczek z odsetkami.

Ze zwolnienia może skorzystać tylko podatnik spełniający wszystkie następujące warunki:

  • w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia osiągał średniomiesięczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej przynajmniej w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 1 tys. euro,
  • od rozpoczęcia prowadzenia działalności do pierwszego dnia roku podatkowego, w którym rozpoczyna korzystanie ze zwolnienia, był małym przedsiębiorcą w myśl przepisów o działalności gospodarczej,
  • w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniał, na podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty,
  • w prowadzonej działalności nie wykorzystuje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku pochodzącego z likwidacji działalności o znacznej wartości - udostępnionych mu nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w myśl przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność,
  • złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego do 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie z niego korzystał. Podatnicy pdop składają to oświadczenie w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem.

Podatnik zwolniony jest z obowiązku opłacania zaliczek (opłacania ryczałtu) w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku, w którym rozpoczął prowadzenie działalności. Warunkiem jest, aby w roku rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, ze zwolnienia można korzystać w roku następującym dwa lata po roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30771 )
Array ( [docId] => 30771 )