Podatek liniowy jako forma opodatkowania

Autor: Styczyński Rafał
Data: 19-07-2012 r.

Alternatywą dla opodatkowania na zasadach ogólnych jest możliwość płacenia podatku według jednolitej 19-proc. stawki. Pomysł ten może dla dużej części podatników okazać się bardzo atrakcyjny dlatego też wielu z podatników decyduje się na opodatkowanie dochodów według 19-proc. stawki.

Podstawą opodatkowania, podobnie jak przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych jest dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Podatnicy mają obowiązek do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, bez wezwania, do dnia 20 każdego miesiąca. Zaliczka stanowi 19% wyliczonego dochodu (pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne – o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów) pomniejszona o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasady prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych są analogiczne jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, to znaczy, że podatnicy prowadzą albo podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe.

Opodatkowanie dochodów według liniowej 19-proc. stawki podatku nie jest dostępne dla ogółu podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ustawodawca w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia szczegółowo przesłanki powodujące utratę prawa do tego rodzaju opodatkowania.

Okazuje się, że jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, z tytułu czynności odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

  • wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
  • wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, to podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w ten sposób.

 

    Utrata prawa nastąpi także w sytuacji, gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona w formie spółki nieposiadającej osobowości prawnej, a chociażby jeden ze wspólników wykonywał we wskazanym czasie w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności spółki.

    Zastrzeżenie to ma, wolą ustawodawcy, przeciwdziałać przechodzeniu na tzw. samozatrudnienie i rejestrowaniu działalności gospodarczej przez osoby osiągające wysokie dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.

    Co niezwykle istotne przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym w stawce 19% ma możliwość dokonywania innych odliczeń lub do kontynuacji odliczeń od dochodów innych niż dochody z działalności gospodarczej (np. ze stosunku pracy).

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30772 )
Array ( [docId] => 30772 )

Array ( [docId] => 30772 )