28 lutego mija termin na sporządzenie i przekazanie PIT-11

Kategoria: PIT
Data: 09-01-2013 r.

Obowiązek utworzenia PIT-11 spoczywa na płatnikach pobierających zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody w rozumieniu ustawy o PIT. Informację roczną mają obowiązek sporządzać pracodawcy, którzy nie dokonują za pracownika rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40.

W PIT-11 wykazuje się nie tylko dane do rozliczenia dochodów wynikających z umów o pracę, ale otrzymują go również m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeśli pracownik poza przychodami ze stosunku pracy uzyskał od tego samego płatnika również przychody z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło wystarczy wystawić jeden PIT - 11, w którym zostaną wykazane zarówno przychody ze stosunku pracy, jak i ze wspomnianej umowy cywilnoprawnej. Podobnie będzie w przypadku, gdy taka osoba najpierw została zatrudniona w danym zakładzie pracy np. na umowę zlecenia, a następnie w jej miejsce strony zawarły typową umowę o pracę.

Mała umowa zlecenie

W informacji nie należy ujmować należności nieprzekraczających 200 zł z tzw. małych umów zlecenia i o dzieło, zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Od przychodów uzyskiwanych z tego rodzaju umów odprowadzany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT).

Informację wystawia się za okres uzyskiwania przez podatnika dochodów, od których płatnik pobierał i odprowadzał do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Przy czym aktualnie w informacji wpisuje się tylko rok, w którym podatnik uzyskiwał te dochody.

Termin przekazania PIT-11

Podstawowym terminem do przekazania przez płatnika PIT-11 podatnikowi oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego jest koniec lutego roku następującego po roku podatkowym, którego rozliczenie dotyczy (czyli 28 lutego 2013 r. za rok 2012).

Istnieje również drugi, znacznie przyspieszony tryb wystawiania tego rodzaju informacji. Stosuje się go w sytuacjach, gdy obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w trakcie roku. W takich przypadkach płatnik będący pracodawcą powinien sporządzić PIT-11 na wniosek podatnika i przekazać go tej osobie (a także do urzędu skarbowego) w terminie do 14 dni od dnia złożenia wspomnianego wniosku. W razie braku takiego wniosku płatnik wystawi PIT-11 dopiero po zakończeniu roku podatkowego i przekaże go pracownikowi oraz organowi podatkowemu na opisanych wcześniej zasadach, tj. w terminie do końca lutego następnego roku.

W przypadku umów cywilnoprawnych (zlecenia lub o dzieło) brak jest regulacji, które obligowałby zleceniodawcę do wystawienia informacji PIT-11 w ciągu roku na wniosek polskiego podatnika (rezydenta). Taki obowiązek istnieje tylko w odniesieniu do zleceniobiorców niemających miejsca zamieszkania w naszym kraju (art. 42 ust. 4 ustawy o PIT). W konsekwencji w razie rozwiązania takiej umowy cywilnoprawnej (bądź jej zerwania przez jedną ze stron) nie trzeba wystawiać PIT-11 przed końcem roku, nawet jeśli podatnik wystąpił o to z pisemnym wnioskiem. Przepisy stanowią natomiast, że jeśli płatnik będący zleceniodawcą zaprzestał prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, powinien przekazać PIT-11 w terminie do dnia zaprzestania działalności (art. 42 ust. 3 ustawy o PIT).

Podstawa prawna:

  • § art. 37, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42e ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Autor: Mariusz Olech, prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym
Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30939 )
Array ( [docId] => 30939 )

Array ( [docId] => 30939 )