Nadpłata w składkach na ubezpieczenia społeczne

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Na pracodawcach spoczywa obowiązek naliczenia i odprowadzenia składek ubezpieczeniowych do ZUS. Niejednokrotnie pracodawcy nadpłacają składki, w takiej sytuacji powstaje nadpłata. Powstaje wówczas problem jak ją rozliczyć na gruncie podatków.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).

W konsekwencji kwota składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwróconych przez jednostkę (płatnika) na wniosek ZUS stanowi przychód pracownika (podatnika), podlegający opodatkowaniu w miesiącu, w którym nastąpił faktycznie zwrot tych składek.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że od zwracanej ubezpieczonemu nienależnie potrąconej części wynagrodzenia płatnicy powinni potrącić należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którą powinni pomniejszyć należną zaliczkę na podatek.

Do ustalenia podstawy wymiaru składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne stosuje się, co prawda, przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie stosuje się rocznego ograniczenia podstawy wymiaru.

Oznacza to, że w razie osiągnięcia kwoty granicznej i zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę odpowiadającą tym składkom zwiększa się przychód ubezpieczonego, stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie kwota zwrotu nienależnie pobranych składek nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wypłacony przez ZUS za pośrednictwem zakładu pracy zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne jest przychodem pracownika w tym roku podatkowym, w którym go otrzymał. Powyższe stanowiska potwierdzają również organy podatkowe. Tytułem przykładu można przytoczyć pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 16 marca 2004 r., nr US-24/217/415/4/2004, w którym możemy przeczytać:

 

„(…)W przypadku zwrotu składek za lata ubiegłe nie ma podstaw prawnych do korekty PIT-11 sporządzonego przez pracodawcę. Natomiast w PIT-11 sporządzonym za rok, w którym dokonano zwrotu nadpłaconych składek, pracodawca wykazuje całość pobranych z dochodu pracownika składek, a kwotę zwróconych składek wykazuje łącznie z innymi przychodami pracownika. Z przedstawionego w sprawie stanu wynika, iż zwrot z tyt. nadpłacanych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okres IX-XII/2001r. dokonany przez ZUS w 2004 roku na konto szkoły byłemu pracownikowi będzie stanowić przychód pracownika w 2004r.Szkoła jako płatnik winna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w miesiącu, w którym faktycznie wystąpiła wypłata, a przychód wynikający ze zwrotu składek winien być ujęty w deklaracji PIT-4 za powyższy miesiąc. Imienną informację PIT-11 należy sporządzić i przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie określonym w art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30863 )
Array ( [docId] => 30863 )

Array ( [docId] => 30863 )