Nie wszystkie darowizny podatnik rozliczy w rocznym PIT

Kategoria: PIT
Data: 23-04-2013 r.

Podatnicy mogą w zeznaniu rocznym PIT odliczyć kwoty z tytułu przekazanych darowizn. Nie wszystkie darowizny będą jednak podlegać odliczeniu od dochodu. Darowizny pieniężne odliczane od dochodu powinny być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Zgodnie z przepisami podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mogą odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele:

  1. m.in. pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz inne wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536); to odliczenie dotyczy darowizn przekazanych organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,
  2. kultu religijnego,
  3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 1997 r. nr 106, poz. 681 ze zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy.

Darowizny pieniężne odliczane od dochodu powinny być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Darczyńca korzystający z odliczenia darowizny powinien wykazać ją w załączniku do zeznania PIT/O. Musi pokazać w tym załączniku także oprócz kwoty przekazanej darowizny oraz kwoty dokonanego odliczenia dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w tym jego nazwę i adres.

Odliczane od dochodu w zeznaniach rocznych darowizny najprościej dzielą się na limitowane i nielimitowane.

Podatnicy, którzy w 2012 roku dokonali przekazania darowizn na cele wskazane w punktach 1 i 2, mają prawo do pomniejszenia w zeznaniu rocznym za ten rok swoich dochodów o ich wartość, jednak łącznie do kwoty nie wyższej niż 6% osiągniętego dochodu.

Krew oddana bezpłatnie przez honorowego dawcę krwi jest traktowana do celów podatkowych jako darowizna. Podatnik, który oddał honorowo krew, ma prawo z tego tytułu odliczyć od dochodu w ramach limitu 6% kwoty wynikającej z przemnożenia ilości oddanej krwi przez ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent ten wynosi 130 zł za 1 litr (niezależnie od rodzaju oddanej krwi lub jej składników).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30984 )
Array ( [docId] => 30984 )

Array ( [docId] => 30984 )