Podatek od nagrody wygranej w świątecznym konkursie

Kategoria: PIT
Data: 29-11-2012 r.

Niektórzy przedsiębiorcy organizują w grudniu dla swoich klientów świąteczne konkursy. Najczęściej są one przeprowadzane za pomocą Internetu. Sprawdź, czy przekazanie nagrody w takim konkursie podlega opodatkowaniu oraz jakie obowiązki ciążą z tego tytułu na przedsiębiorcy jako płatniku.

Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych oraz ogłaszanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jest zwolniona z opodatkowania, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

To zwolnienie dotyczy osób fizycznych, ale nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. Jeżeli nagrodę wygra firma, to ma obowiązek wykazania jej wartości po stronie przychodów do opodatkowania.

Tak więc jeśli przedsiębiorca nagrodę o wartości do 760 zł wydaje w konkursie emitowanym w mediach, nie ciążą na nim żadne obowiązki płatnika.

Tylko jeśli organizujesz konkurs i ogłaszasz go w Internecie i dotyczy on dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, wydajesz nagrody bez podatku. Jeżeli konkurs dotyczy innej dziedziny, to zwolnienie może być zastosowane wyłącznie wówczas, gdy jego organizatorem i jednocześnie emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 29 września 2010 r. (sygn. I SA/Sz 581/10) zwolnienie dotyczy tylko konkursów ogłaszanych przez środki masowego przekazu, które jednocześnie są ich organizatorami. Identyczne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 stycznia 2010 r. (sygn. III SA/Wa 1189/09).

W innym przypadku, jeżeli przedsiębiorca nie należy jako organizator konkursu do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu, to będzie zobowiązany do pełnienia roli płatnika. Wartość nagród uzyskanych w konkursie stanowić będzie bowiem dla jego uczestników przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Co do zasady, wygrane w grach i konkursach podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Oznacza to, że w związku z wydaniem nagród przedsiębiorca będzie pełnił obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego. Do jego obowiązków będzie należało:

  • obliczenie i pobranie 10% podatku od wartości nagród uzyskanych przez uczestników konkursu,
  • uiszczenie pobranej kwoty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano,
  • sporządzenie i złożenie w urzędzie skarbowym rocznej deklaracji PIT--8AR, w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego.

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 30 ust. 1 pkt 2, ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30918 )
Array ( [docId] => 30918 )

Array ( [docId] => 30918 )