Rozliczanie wynagrodzenia współpracującego małżonka

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Mali przedsiębiorcy niejednokrotnie zatrudniają w swoich firmach małżonków. Jednakże nie zawsze zdają sobie sprawy, iż rozliczenia wynagrodzeń odbiegają od ogólnych zasad.

Za przychód pracownika uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w części pobranej ze środków pracownika – podatnika. Połowę składki emerytalnej, rentowej oraz całą składkę chorobową pokrywa bowiem sam pracownik.

Następnie, obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Zatem z przepisów podatkowych wynika, że przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia płatnik pomniejsza jego dochód oraz zaliczkę o te składki, które pracownik ma obowiązek sfinansować z własnych środków.

Pracodawca obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego osobie współpracującej wynagrodzenia z umowy o pracę nie pomniejsza jej dochodu o składki na ubezpieczenia społeczne. Nie pomniejsza także zaliczki na podatek o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dzieje się tak, ponieważ składki te nie zostały pobrane ze środków tej osoby.

Zatrudnianie członków rodziny również wywołuje skutki w zakresie zaliczenia wynagrodzeń do kosztów. Generalną zasadą w podatku dochodowym jest to, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te koszty, które bezpośrednio lub pośrednio służą uzyskiwaniu przychodów przez firmę albo służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Od tej zasady są przewidziane wyjątki, które zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT. I tak, kosztem uzyskania przychodu nie może być wartość pracy własnej podatnika, jego małżonka oraz małoletnich dzieci, a w przypadku spółek osobowych także wartość pracy własnej małżonków i małoletnich dzieci wspólników (art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT).

W konsekwencji wynagrodzenie wypłacone małżonkowi nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Stanowisko to potwierdził NSA w wyroku z 7 lutego 2001 r. (I SA/Gd 2349/98), w którym czytamy: "Praca małżonka podatnika świadczona w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, niezależnie od tego, w jakiej formie jest wykonywana (czy to bezumownie, czy też na podstawie umowy o pracę, czy też umowy zlecenia lub umowy o dzieło), na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30842 )
Array ( [docId] => 30842 )