Rozwiązanie umowy o leasing a koszty podatkowe

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Obecnie większość firm używa środków trwałych na podstawie umów leasingu operacyjnego. Pozwala to na wygenerowanie większych kosztów, niż w sytuacji gdyby były one amortyzowane. Problem pojawia się gdy umowa leasingu zostanie rozwiązana przed terminem. Czy należy wtedy skorygować koszty?

Umowa mogła być uznana za umowę leasingu operacyjnego, musi spełniać określone warunki:

  • musi być zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo musi zostać zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
  • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wówczas wydatki ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie tej umowy stanowią jego koszty uzyskania przychodów.

Zaliczenie do kosztów podatkowych opłat ustalonych w umowie leasingu uzależniono zatem od treści umowy, a nie od faktycznego trwania umowy. Natomiast przepisy nie przewidują wyłączenia z kosztów opłat leasingowych w związku z rozwiązaniem przed terminem umowy leasingu. W związku z tym opłaty leasingowe, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych w trakcie trwania tej umowy, nie powinny być korygowane.

Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kozienicach z 27 listopada 2006 r., nr 1408/PD/415-15/06, gdzie czytamy, że:

"(…) Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują wprost skutków podatkowych rozwiązania czy zerwania umowy leasingu, określają jedynie skutki podatkowe występujące w trakcie trwania umowy oraz skutki podatkowe rozporządzania przedmiotem leasingu po upływie podstawowego okresu umowy. W celu prawidłowego zaliczenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, oprócz konieczności spełnienia warunków umowy, należy również mieć na względzie generalną zasadę kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Przepis art. 23 ww. ustawy nie wymienia wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych w trakcie umowy leasingu, w przypadku gdy umowa zostanie zerwana. (…) w przypadku rozwiązania umowy leasingu przed terminem, na jaki została zawarta, strona nie musi dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów o poniesione w czasie jej trwania opłaty leasingowi (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30839 )
Array ( [docId] => 30839 )

Array ( [docId] => 30839 )