Świadczenia od byłego pracodawcy powyżej 2.280 zł są opodatkowane

Kategoria: PIT
Data: 20-12-2012 r.

Przedsiębiorcy mogą wypłacać byłym pracownikom świadczenia z ZFŚS. W przypadku wypłacenia jednemu emerytowi kilku świadczeń podatek będzie naliczany dopiero po przekroczeniu kwoty 2.280 zł.

Od podatku dochodowego zwolnione są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Jednocześnie istnieje jeszcze inne zwolnienie od podatku. Dotyczy ono zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Obydwa zwolnienia funkcjonują niezależnie od siebie, nawet wówczas, gdy zapomoga losowa pochodzi ze środków, którymi dysponuje były pracodawca.

Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należności pobierany jest z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o PIT.

10% zryczałtowany podatek dochodowy należy obliczyć od nadwyżki wartości świadczenia (lub sumy świadczeń) ponad kwotę 2.280 zł.

Zakład pracy jest obowiązany do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. Jeżeli przedmiotem świadczenia nie są pieniądze, podatnik jest zobligowany wpłacić płatnikowi kwotę należnego podatku przed udostępnieniem świadczenia.

Przedstawione powyżej zasady opodatkowania dotyczą wyłącznie emerytów i rencistów, niezatrudnianych już przez pracodawcę, od którego pobierają świadczenia. Zupełnie inaczej kształtuje się sytuacja podatników, którzy nadal, pomimo pobierania emerytury lub renty, są pracownikami danego zakładu pracy.

Ponowne nawiązanie stosunku pracy z pracodawcą, u którego emeryt lub rencista uprzednio pracował, niweczy możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Udzielone świadczenia mogą być natomiast rozliczane z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 pkt 26, pkt 38, pkt 67, art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 4, ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Autor: Małgorzata Rymarz, doradca podatkowy

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30932 )
Array ( [docId] => 30932 )