Zatrudnienie małżonka w spółce

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 25-07-2012 r.

Przepisy prawa pracy ani kodeksu cywilnego nie zabraniają zatrudnienia w spółce cywilnej w której jednym ze wspólników jest małżonek, drugiego małżonka. Niemniej na gruncie ustawy o PIT, zostały wprowadzone przez ustawodawcę ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia zapłaconego współmałżonkowi.

Generalną zasadą w podatku dochodowym jest to, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te koszty, które bezpośrednio lub pośrednio służą uzyskiwaniu przychodów przez firmę albo służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Od tej zasady są przewidziane wyjątki, które zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT. I tak, kosztem uzyskania przychodu nie może być wartość pracy własnej podatnika, jego małżonka oraz małoletnich dzieci, a w przypadku spółek osobowych także wartość pracy własnej małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Przykładowo w piśmie z 4 września 2006 r., nr PB1/415-25/06 naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, możemy przeczytać:

(...) przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości własnej pracy małżonka podatnika bez względu na formę świadczenia przez niego pracy (umowną lub bezumowną). Należy zatem uznać, że w rozumieniu tego przepisu wynagrodzenie za pracę małżonka jednego ze wspólników zatrudnionego przez Spółkę na umowę o pracę nie stanowi kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - bez względu na tytuł prawny stanowiący podstawę wypłaconego wynagrodzenia, małżeńskie stosunki majątkowe oraz fakt, że będzie on wykonywał prace niewynikające z obowiązków wspólnika ustalonych w umowie spółki i niezwiązane z prowadzeniem i reprezentowaniem spraw spółki tylko w stosunku do tego wspólnika, którego małżonek pobiera to wynagrodzenie. Natomiast będzie kosztem uzyskania przychodów w stosunku do pozostałych wspólników w takim procencie, w jakim pozostaje ich udział w spółce(…)”.

Natomiast kwestia, czy wynagrodzenie może zostać zaliczone do kosztów przez pozostałych wspólników nie doczekała się jednolitych interpretacji.

W większości organy podatkowe prezentują niekorzystne stanowisko. Jako przykład można podać postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, nr PDII/415-32-4/2005 z dnia 17 października 2005 r., w którym możemy przeczytać:

(…)wynagrodzenie wypłacone małżonkowi wspólnika nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodu dla żadnego ze wspólników. Bez znaczenia dla zastosowania regulacji wynikających z wyżej przytoczonych przepisów pozostaje fakt istnienia pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej. Istotne jest to, że trwa związek małżeński. Ustawodawca nie wprowadził zastrzeżenia o różnym traktowaniu małżonków ze względu na posiadany ustrój majątkowy czy też możliwości czerpania z tego źródła korzyści. Oznacza to, że ustawodawca nie uznał ww. powodów za okoliczności uzasadniające uznanie wynagrodzenia małżonka za koszt uzyskania przychodów (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30866 )
Array ( [docId] => 30866 )

Array ( [docId] => 30866 )