Od 2020 roku zmiany w zakresie czynności kontrolnych

Autor: Bogdan Świąder
Data: 26-04-2019 r.

Wraz z początkiem przyszłego roku wejdzie w życie nowa Ordynacja podatkowa. Zobacz co się zmieni w zakresie czynności kontrolnych.

Czynności kontrolne będą dokonywane, podobnie jak to jest teraz, w obecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub jego pełnomocnika, chyba że sam zrezygnuje z tego prawa, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie, a księgi będą udostępniane w siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania.

Uprawnienia prezesa sp. z o.o. w przypadku obecności podczas kontroli nie zostaną w przepisach nowej Ordynacji podatkowej zmienione. Czynności kontrolne będą się odbywały w obecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika, chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. Oświadczenie o takiej rezygnacji składane będzie na piśmie. W razie odmowy złożenia oświadczenia kontrolujący dokona odpowiedniej adnotacji, dołączając ją do protokołu. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany, jego reprezentant lub pełnomocnik będzie nieobecny, a nie zostanie złożona rezygnacja z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych, będą one mogły być wykonywane w obecności innych osób. Tak zakłada najnowszy projekt Ordynacji podatkowej z 7 marca 2019 r.

Dostarczenie ksiąg podatkowych

W projekcie tym natomiast w porównaniu do wersji z grudnia 2018 roku został wykreślony wymóg udostępniania ksiąg podatkowych w siedzibie organu w przypadku, gdy znajdują się one w znacznej odległości od siedziby kontrolowanego. Jest to korzystna modyfikacja pierwotnej wersji, gdyż wiązałoby się to ze znacznym obciążeniem zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców. W obecnym kształcie projektu z 7 marca 2019 r. przedsiębiorca będzie mieć w takiej sytuacji wybór, czy księgi przedstawi w miejscu ich przechowywania, swojej siedzibie lub siedzibie organu.

Czynności kontrolne, zgodnie z projektem z 7 marca 2019 r., prowadzone mają być w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji lub w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia. W przypadku skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia działalności czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie.

Kontrolowany, który prowadzi działalność w lokalu mieszkalnym, również ma obowiązek zapewnić dostęp do ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania.

W przypadku gdy księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego obowiązany będzie zapewnić dostęp do ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez kontrolowanego bieżącej działalności.

Kontrola w urzędzie

 

Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne za zgodą kontrolowanego mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

W zakresie uprawnień kontrolujących przepisy nowej Ordynacji podatkowej powielają obecnie obowiązujące, ale w przeciwieństwie do kontroli celno-skarbowej mają charakter otwarty.

Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, będą w szczególności uprawnieni do:

  • wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego,
  • wstępu do lokali mieszkalnych, za zgodą podatnika, w celu oględzin, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej deklaracji,
  • żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin,
  • żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w postaci elektronicznej,
  • zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą,
  • zabezpieczania zebranych dowodów,
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
  • żądania przeprowadzenia spisu z natury,
  • przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób,
  • przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

Czytaj więcej o nowe Ordynacji podatkowej w Portalu FK: 

Źródło:

art. 688-691 projektu z 7 marca 2019 r. ustawy Ordynacja podatkowa (obecnie zajmuje się nim Komisja Prawnicza przy Stałym Komitecie Rady Ministrów).
Bogdan Świąder

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41009 )
Array ( [docId] => 41009 )