Podatnik ma prawo wniesienia sprzeciwu w trakcie kontroli podatkowej

Data: 20-12-2012 r.

Kontrolowany podatnik ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i prowadzenia przez kontrolujących czynności kontrolnych z naruszeniem obowiązujących przepisów. Sprzeciw należy wnieść w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.

Sprzeciw z uzasadnieniem wnosi się na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli.

W przypadku gdy kontrolowany wniesie sprzeciw po tym terminie można przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeśli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu..

Sprzeciw można wnieść wobec naruszenia przez kontrolujących przepisów, które:

 • dotyczą obowiązku zawiadomienia przedsiębiorcy o wszczęciu kontroli, okazania legitymacji służbowej i upoważnienia do kontroli oraz poinformowania kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach w czasie kontroli.
 • stanowią o dokonywaniu czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej,
 • dotyczą zakazu równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy,
 • dotyczą ograniczeń czasu trwania kontroli (jeśli naruszenie to wystąpiło w trakcie prowadzonej kontroli, bieg 3-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli).

Organ kontrolujący w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu powinien rozpatrzeć sprzeciw oraz wydać postanowienie o:

 • odstąpieniu od czynności kontrolnych,
 • kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Jeśli organ nie rozpatrzy sprzeciwu w ustawowym terminie, będzie to równoznaczne w skutkach z wydaniem postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych.

Na postanowienie organu dotyczące sprzeciwu kontrolowany przedsiębiorca ma prawo złożyć zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje także w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Nierozpatrzenie zażalenia w tym terminie będzie miało taki sam skutek, jak wydanie postanowienia uznającego słuszność wniesionego zażalenia.

Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie:

 • czynności kontrolnych przez organ kontroli, którego sprzeciw dotyczy, z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu – do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w przypadku wniesienia zażalenia – do czasu jego rozpatrzenia,
 • biegu czasu trwania kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu:
  – do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych lub o ich kontynuowaniu, albo
  – do 3. dnia od dnia wniesienia sprzeciwu (w razie jego nierozpatrzenia w terminie); natomiast w razie wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia na postanowienie (o odstąpieniu albo o kontynuowaniu kontroli) wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli następuje do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia rozstrzygającego to zażalenie (albo do 7 dnia od dnia wniesienia zażalenia, w razie jego nierozpatrzenia w terminie) (art. 84c ust. 6 usdg).

Wniesienie sprzeciwu nie jest jednak dopuszczalne jeśli organ przeprowadza kontrolę w przypadku, gdy jej przeprowadzenie jest niezbędne do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa bądź wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Podstawa prawna:

 • art. 291c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)
 • art. 84c ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.)

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31115 )
Array ( [docId] => 31115 )

Array ( [docId] => 31115 )