Czym są dobra osobiste

Kategoria: Dobra osobiste
Data: 12-04-2012 r.

Osoba, której dobro osobiste jest zagrożone przez czyjeś działanie ma prawo do ochrony tego dobra. Czym są dobra osobiste i jakie prawa przysługują osobie, której dobro osobiste zostało naruszone?

Dobrami osobistymi człowieka są między innymi: zdrowie, wolność, nazwisko, cześć, swoboda sumienia, pseudonim, twórczość naukowa, artystyczna. Przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają całego katalogu dóbr osobistych. Chodzi o to, że w toku rozwoju cywilizacyjnego ciągle przybywa nowych dóbr, które można zaliczyć do tego katalogu, dlatego też wyczerpujący katalog trzeba byłoby stale aktualizować.

Dobra osobiste korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego. Ochrona dobór osobistych przewidziana w przepisach Kodeksu cywilnego jest niezależna od ochrony, przewidzianej w innych przepisach, np. w przepisach Kodeksu karnego, czy w prawie autorskim.

Jeżeli ktoś zagraża czyjemuś dobru osobistemu można żądać zaniechania tych działań, chyba że takie działanie nie narusza prawa.

Jeżeli naruszono dobro osobiste, osoba, której dobra to naruszenie dotyczy może żądać usunięcia skutków naruszenia, np. poprzez złożenie oświadczenia. Na przykład osoba pomówiona może żądać zamieszczenia przeprosin na łamach poczytnych ogólnopolskich gazet.

Osoba, której dobro osobiste naruszono może żądać także zadośćuczynienia w formie pieniężnej albo wpłacenia określonej kwoty pieniędzy wskazany na cel społeczny.

Może się zdarzyć, że na skutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, w takim wypadku osoba poszkodowana może domagać się jej naprawienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Jeżeli inne przepisy, np. prawo autorskie przewiduje inne środki ochrony w razie naruszenia dobra osobistego (np. prawa autorskiego) można także dochodzić innych, poza wskazanymi wyżej środków ochrony.

Aneta Mościcka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29363 )
Array ( [docId] => 29363 )

Array ( [docId] => 29363 )