Amortyzacja wynajmowanego mieszkania w okresie przestoju

Kategoria: Amortyzacja
Autor: Styczyński Rafał
Data: 20-07-2012 r.

Wynajmując mieszkanie można dokonywać jego amortyzacji. Podatnicy mają niezwykle często wątpliwości w sytuacji gdy mieszkanie nie jest wynajmowane np. z powodu przerwy wakacyjnej czy też przestojów w wynajmowaniu spowodowanych przestojem.

Brak jest w ustawie o PIT uregulowań przewidujących wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych za okres, w którym środek trwały nie jest bezpośrednio wykorzystywany. Przepisy wyłączają z amortyzacji składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane.

Oznacza to, że amortyzacji nie podlegają tylko takie składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności. W opisanej sytuacji przepis ten nie znajdzie zastosowania, ponieważ mamy do czynienia tylko z czasowym wyłączeniem z używania środka trwałego, a nie z zaprzestaniem działalności. W sytuacji gdy mieszkanie przez pewien okres czasu nie jest wynajmowane, możliwe jest w dalszym ciągu jego amortyzowanie, jedynie w sytuacji gdyby wynajmujący powziął decyzję o zaprzestaniu jego wynajmu nie byłoby możliwości jego amortyzacji.

Pośród interpretacji organów podatkowych można też znaleźć takie, które potwierdzają, że nie ma obowiązku przerwania amortyzacji w razie czasowej przerwy w działalności. Korzystne dla podatników stanowisko w omawianej kwestii zajął Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w piśmie z 17 kwietnia 2003 r, nr KW/005/14/03, w piśmie tym możemy przeczytać:

 

(…)W myśl art. 22c pkt. 5 w/w ustawy amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane, w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca w którym zaprzestano tej działalności.

Odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z ww. przypisami podatkowymi stanowić będą, w myśl postanowień art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszt uzyskania przychodów.

W przypadku przerwy jedno czy dwumiesięcznej w funkcjonowaniu gabinetu przepisy prawa podatkowego nie przewidują nienaliczania amortyzacji od składników nieczynnych w danym okresie (…)”.

Również korzystne dla podatników zajął stanowisko Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni w piśmie z dnia 30 listopada 2004 r., nr PD/415-41/0, w którym możemy przeczytać:

„(…) updof nie definiuje pojęcia zawieszenia działalności gospodarczej. Także uregulowania dotyczące amortyzacji środków trwałych nie normują zasad postępowania z tego zakresu w sytuacjach zawieszenia działalności. Zgodnie z art. 22c pkt 5 updof, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, które nie są używane wskutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności. Z powyższego wynika, iż zaprzestanie działalności na kilka dni w miesiącu nie wpływa na wysokość odpisu amortyzacyjnego (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31571 )
Array ( [docId] => 31571 )

Array ( [docId] => 31571 )