Definicja małej jednostki zgodnie z nowelizacją UoR

Data: 22-10-2015 r.

Ustawa nowelizująca UoR, która weszła w życie 23 września 2015 r. wprowadziła definicję małej jednostki. Po raz pierwszy trzeba ją zastosować do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie.

Jak wynika z "nowego" art. 3 ust. 1e pkt 1-7 ww. ustawy, jednostkami małymi nie mogą być - bez względu na rozmiary prowadzonej działalności - jednostki działające na rynku finansowym oraz jednostki sektora finansów publicznych. Jednostki, które mogą być uznane za małe jednostki to jednostki, których dane ze sprawozdania finansowego za poprzedni i za bieżący rok obrotowy nie przekroczyły dwóch z trzech wskazanych progów wielkościowych:

 
  • 17.000.000 zł dla sumy bilansowej,

  • 34.000.000 zł dla przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów,

  • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Progi te mają znaczenie dla jednostek wskazanych w  nowo dodanym art.  3 ust. 1c UoR, czyli:

  • spółek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 UoR, a zatem: spółek handlowych(osobowych i  kapitałowych, w  tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, jeśli choćby jeden ze wspólników tych spółek osobowych i cywilnej

jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

  • innych osób prawnych, np. fundacji i stowarzyszeń, które prowadzą działalność gospodarczą, instytutów badawczych, jednostek, o  których mowa w  art.  2 ust. 1 pkt 2, tzn.: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro,

  • oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Dodatkowo na podstawie art.  3 ust.  1c pkt 2 UoR małymi jednostkami mogą być jednostki osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości dobrowolnie, ponieważ jeszcze nie przekroczyły progu 1.200.000 euro przychodów (zob. przykład 2).

Obie wymienione wcześniej grupy podmiotów będą małymi jednostkami w rozumieniu ustawy wtedy, gdy organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe podejmie decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych dla tego typu podmiotów (zob. przykład 3).

Ustawa o rachunkowości nie przewiduje terminu, do którego organ zatwierdzający powinien podjąć wspominaną decyzję. Najlepiej, aby stało się to odpowiednio wcześniej – wówczas służby finansowo–księgowe zdążą przygotować np. system informatyczny do zagregowania danych według wytycznych z załącznika nr 5 do UoR.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37978 )
Array ( [docId] => 37978 )