Rachunkowość od 2018r. będzie prostsza – sprawdź to

Data: 14-10-2017 r.

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustaw dotyczący uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym? Na jakie ułatwienia można liczyć? Projekt zmian, dotyczyć będzie przechowywania sprawozdań i podniesienia progów dla tzw. małych jednostek. Co jeszcze? Dowiedz się więcej w tej sprawie.

27 września 2017 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jest to kolejny akt stanowiący realizację rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP.

 

Wśród wielu regulacji skierowanych na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców, wprowadza też zmiany w rachunkowości. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2018.

Mikro jednostki

Do katalogu jednostek mikro zostaną włączone osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą.

Organy zatwierdzające sprawozdania finansowe w tych jednostkach będą mogły podjąć decyzję (uchwałę) o skorzystaniu z załącznika nr 4. Dotychczas jednostkami mikro w tym zakresie były jedynie podmioty prowadzące dobrowolnie księgi rachunkowe.

Małe jednostki - zmiany

Bardzo ważną zmianą będzie podniesienie progów dla tzw. małych jednostek. Będzie dotyczyć to zarówno możliwości skorzystania z załącznika nr 5 (art. 3 ust. 1c uor), jak i uproszczeń w zakresie leasingu (art. 3 ust. 6), wyceny produktów (art. 28 ust. 4a uor), instrumentów finansowych (art. 28b) i odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust 10 uor).

Dotychczasowy próg sumy bilansowej ma być podniesiony z 17.000.000 zł do 25.500.000 zł

Dotychczasowy próg przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy z 34.000.000 zł podniesiono do 51.000.000 zł.

Co z fundacjami i stowarzyszeniami

Uporządkowana zostanie kwestia możliwości rezygnacji z zasady ostrożności dla fundacji i stowarzyszeń. Nie miały one takiej możliwości w 2017 roku.

Od początku 2018 roku nie tylko fundacje i stowarzyszenia, ale też jednostki mikro, jednostki małe oraz inne jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a które spełnią dodatkowe warunki, mogą zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. 

Wspomniane warunki to:

1. nie przekraczanie dwóch z trzech wielkości

25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

51 000 000 zł - w przypadku, przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

50 osób średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

2. sporządzanie sprawozdanie wg kryteriów dla małych jednostek.

Jednostki te będą mogły dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych według zasad określonych w przepisach podatkowych.

Preferencje te nie będą dotyczyły jednak spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Zmiany we sprawozdaniach

Wszystkie jednostki – duże i małe będą korzystały z możliwości skrócenia okresu przechowywania sprawozdań finansowych. Zgodnie ze zmienionym art. 74 ust. 1 zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą podlegać przechowywaniu przez okres, co najmniej 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Dotychczas były przechowywane w sposób trwały.

Projekt obecnie został skierowany do opiniowania.

Sprawdź też w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40709 )
Array ( [docId] => 40709 )