Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Data: 11-12-2012 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego w odniesieniu do rachunku zysków i strat powinny zawierać wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Sprawdźmy, co jeszcze?

W odniesieniu do rachunku zysków i strat w dodatkowych informacjach do sprawozdania finansowego należy, co najmniej zaprezentować, następujące informacje:

 • strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
 • wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,
 • wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,
 • informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,
 • rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,
 • w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
  a) amortyzacji,
  b) zużycia materiałów i energii,
  c) usług obcych,
  d) podatków i opłat,
  e) wynagrodzeń,
  f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
  g) pozostałych kosztów rodzajowych,

 • koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,
 • poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,
 • informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,
 • podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Podstawa prawna:

 • załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31835 )
Array ( [docId] => 31835 )