Kto przekazuje sprawozdanie finansowe do NBP

Data: 12-12-2012 r.

Załóżmy, że spółka posiada zobowiązanie długoterminowe w postaci pożyczki udzielonej przez Bank Ochrony Środowiska (pożyczka w euro). Pożyczka będzie przeznaczona została sfinansowanie wydatków, które ostatecznie zostaną pokryte z dotacji unijnej. Czy w takiej sytuacji przekazać sprawozdanie do NBP?

Obowiązani do sporządzenia i przekazania sprawozdań do NBP są rezydenci, czyli m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, posiadający długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów, których łączna kwota na koniec danego kwartału przekracza 3 mln zł (§ 9 rozporządzenia w sprawie przekazywania danych do NBP).

Zauważmy, że obowiązek sprawozdawczy powstaje tylko wtedy, gdy kredyt został udzielony przez nierezydenta. W sytuacji, gdy spółka otrzyma kredyt od Banku Ochrony Środowiska, który nie jest nierezydentem w rozumieniu prawa dewizowego, to związku z zaciągniętym kredytem nie powstaje po stronie spółki obowiązek sporządzenia sprawozdania do NBP.

Obowiązek sprawozdawczy powstanie jednak, jeśli spółka będzie posiadać aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą, których łączna kwota na koniec roku wyniesie co najmniej 3 mln zł (§ 8 rozporządzenia w sprawie przekazywania danych do NBP).

 

Chodzi tutaj o należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom oraz zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów. Jeżeli łączna kwota aktywów lub pasywów przekroczy w spółce równowartość 3 mln zł, to po jej stronie powstanie obowiązek sporządzenia sprawozdania do NBP.

Podstawa prawna:

  • § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz.U. nr 184, poz. 1437) - rozporządzenie w sprawie przekazywania danych do NBP.

Autor: Magdalena Płachecka

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31836 )
Array ( [docId] => 31836 )