Mikropodmioty będą mogły publikować uproszczone sprawozdania finansowe

Data: 14-09-2013 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe, zawierające jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat przewiduje nowelizacja ustawy o rachunkowości. Zmiany dotyczą organizacji m.in. organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.  

Sprawozdanie finansowe każdej organizacji powinno zawierać czytelny przegląd jej rozwoju i sytuacji finansowej, a także wskazywać na ważne wydarzenia, które wystąpiły od zakończenia roku obrachunkowego. Raport powinien wskazywać również na przyszły rozwój jednostki. Wprowadzenie zmian co do sposobu sporządzania i wymogów odnośnie sprawozdawczości finansowej przewiduje nowelizacja ustawy o rachunkowości.

 

Planowana nowelizacja ustawy o rachunkowości dotyczy mikropodmiotów, tj. spółek akcyjnych, spółek z o.o. oraz komandytowo-akcyjnych oraz nowych mikropodmiotów, do których zalicza się stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. Drugim warunkiem jest konieczność nie przekroczenia limitów dwóch z trzech następujących kryteriów:

 • sumy bilansowej: 350.000 euro (ok. 1.486.380 zł),
 • przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700.000 euro (ok. 2.972.760 zł),
 • przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: do 10 osób.


  Proponowane uproszczenia obejmują możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego. Mogłoby ono zawierać jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Możliwe byłoby także całkowite zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności.
  Sporządzając sprawozdania roczne, jednostka mikro, (także organizacja pozarządowa), może:
  • zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów i pasywów,
  • zrezygnować z zasad wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,
  • stosować inne zasady sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat polegające na zmniejszeniu ich szczegółowości,
  • zrezygnować ze sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania, pod warunkiem że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu, zgodnie ze wzorem wskazanym w ustawie o rachunkowości,
  • w przypadku części spółek – zrezygnować ze sprawozdania z działalności jednostki, przy założeniu, że niezbędne informacje zostaną przedstawione w informacji dodatkowej lub informacji uzupełniającej do bilansu.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

  pobierz

  Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

  pobierz

  5 błędów w księgowaniu środków trwałych

  pobierz

  Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31867 )
  Array ( [docId] => 31867 )