Obowiązek publikacji sprawozdania finansowego

Data: 27-12-2012 r.

Obowiązki publikacyjne, jakie ciążą na kierowniku jednostki, można podzielić na obowiązki dotyczące wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe oraz dodatkowe obowiązki dotyczące jednostek poddających obowiązkowo swoje sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Przeanalizujmy dokładnie obowiązki związane publikacja rocznego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe do KRS

Do pierwszej grupy zaliczymy obowiązek złożenia sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. nie później niż do 15 lipca 2013 r.:

 1. roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie wymagane dla danej jednostki elementy),
 2. opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu,
 3. odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
 4. w przypadku jednostek sporządzających sprawozdanie zgodnie z art. 49 ust. 1 także sprawozdanie z działalności,
 5. w przypadku jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe w miejsce opinii biegłego rewidenta składa się do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia (art. 69 ust. 1 uor).

Obowiązki publikacyjne dla podmiotów obligatoryjnie poddających swoje sprawozdania badaniu

Druga część obowiązków publikacyjnych dotyczy tylko podmiotów obligatoryjnie poddających swoje sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Od 1 stycznia 2013 następują tu jednak zmiany.

W związku z likwidacją Monitora Polskiego B i elektronizacją danych z KRS sprawozdania wszystkich podmiotów składających swe roczne sprawozdania do rejestru sadowego będą dostępne online.

Do publikacji w Monitorze Sądowym i gospodarczym lub Monitorze Spółdzielczym będą zobligowane tylko te jednostki, których sprawozdania finansowe są obligatoryjnie poddawane badaniu przez biegłego rewidenta i jednocześnie nie podlegają wpisowi w KRS.

 

Obowiązek opublikowania swego rocznego sprawozdania finansowego będzie miała na przykład osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, gdy rozmiary tej działalności przekroczyły limity z art. 64 ust 1 pkt 4 uor).

Kierownik takiej jednostki, zobowiązany będzie złożyć do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, tj. najpóźniej do 15 lipca 2013 r.:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym oraz
 • rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy,
 • opinię biegłego rewidenta,
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe składa do ogłoszenia informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Zmiany te wynikają z ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378).

Podstawa prawna:

 • art. 69 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).

Autor: Katarzyna Trzpioła
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31844 )
Array ( [docId] => 31844 )