Planowana zmiana ustawy o rachunkowości daje wiele uproszczeń

Data: 13-08-2013 r.

Planowana zmiana ustawy o rachunkowości ma na celu redukcję barier administracyjnych oraz zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, które ograniczają rozwój przedsiębiorczości. Zmiany wynikają z przyjęcia regulacji zawartych w dyrektywie 2013/34, które umożliwiają wprowadzenie uproszczeń w sprawozdawczości jednostek mikro.

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przewiduje kilka uproszczeń sprawozdawczych, które obejmują:

 
 • spółki akcyjne,
 • spółki z o.o.,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
które na dzień bilansowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech kryteriów:
 • suma bilansowa: 350.000 euro (1.486.380 zł),
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700.000 euro (2.972.760 zł),
 • przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 10.

Jeśli jednostka skorzysta z jakiegokolwiek uproszczenia nie będzie mogła stosować wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów. Planowana zmiana ustawy o rachunkowości przewiduje, że uproszczenia dają możliwość:
 • sporządzenia skróconego sprawozdania zawierającego jedynie podstawowe informacje w bilansie i rachunku zysków i strat,
 • zwolnienia ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności pod warunkiem, że część z tych informacji będzie ujawniona w informacji dodatkowej do bilansu.

Planowana zmiana ustawy o rachunkowości rozszerza katalog podmiotów zaliczanych do mikro także na:

 • inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym i poprzedzającym nie przekroczyły dwóch z trzech wielkości opisanych wcześniej;
 • stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa polskiego, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość w walucie polskiej nie więcej niż 2.000.000 euro.

Ułatwienia będą dotyczyć także osób fizycznych, których przychody netto za poprzedni rok przekroczyły równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Obecnie po przekroczeniu tego limitu są zobowiązane prowadzić pełną księgowość.


Źródło:
projekt z 22 lipca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31862 )
Array ( [docId] => 31862 )