Rozliczenia międzyokresowe czynne w bilansie

Data: 27-12-2012 r.

Pod koniec roku mogą się pojawić sytuacje, kiedy jednostka będzie ponosić koszty na przełomie roku. Jak je rozliczać i ujmować w bilansie? Czynne rozliczenia międzyokresowe pomogą wiarygodnie ustalić wynik finansowy.

Jeśli ponoszone koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych – należy ująć je jako tzw. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (dalej: RMK) - (art. 39 ust. 1 uor).

Czynne RMK to inaczej "koszty opłacone z góry", ponieważ koszt (często również wydatek), który powstaje w bieżącym okresie, odnosi się również do okresów, które nastąpią w przyszłości. Określenie "czynne" można kojarzyć z ujmowaniem czynnych RMK w aktywach bilansu, czyli inaczej "aktywowaniem" kosztów.

Rozliczenia kosztów w czasie należy dokonać za pośrednictwem konta Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w analityce: Czynne rozliczenia międzyokresowe. Po stronie Wn tego konta ujmiemy koszty dotyczące okresów przyszłych, poniesione w danym okresie sprawozdawczym. Z kolei po stronie Ma księgujemy odpis kosztów przypadający na dany okres sprawozdawczy.

Przykłady RMK czynnych:

  • ubezpieczenia majątkowe, osobowe,
  • opłacone z góry prenumeraty, czynsze,
  • koszty remontów, które pozwolą na użytkowanie środków trwałych bez konieczności ponoszenia w przyszłości większych nakładów,
  • przedpłacone świadczenia usług, które będą świadczyć dostawcy w przyszłych okresach,
  • opłaty wstępne przy umowach leasingu operacyjnego, jeśli opłaty dotyczą kilku okresów sprawozdawczych,
  • koszty reorganizacji jednostki,
  • koszty reklamy i promocji, jeśli dotyczą one kilku okresów sprawozdawczych,
  • koszty szkoleń pracowników,
  • poniesione z góry prowizje, odsetki, dyskonta.

 

W bilansie czynne rozliczenia kosztów ujmiemy w pozycji B.IV. aktywów jako Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Jeśli dany koszt przekracza okres 12 miesięcy liczony od dnia bilansowego, to koszty podlegające aktywowaniu w czasie po dniu bilansowym należy ująć w pozycji A.V.2 jako Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) - uor.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31845 )
Array ( [docId] => 31845 )