Rozliczenia międzyokresowe czynne w bilansie

Data: 27-12-2012 r.

Pod koniec roku mogą się pojawić sytuacje, kiedy jednostka będzie ponosić koszty na przełomie roku. Jak je rozliczać i ujmować w bilansie? Czynne rozliczenia międzyokresowe pomogą wiarygodnie ustalić wynik finansowy.

Jeśli ponoszone koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych – należy ująć je jako tzw. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (dalej: RMK) - (art. 39 ust. 1 uor).

Czynne RMK to inaczej "koszty opłacone z góry", ponieważ koszt (często również wydatek), który powstaje w bieżącym okresie, odnosi się również do okresów, które nastąpią w przyszłości. Określenie "czynne" można kojarzyć z ujmowaniem czynnych RMK w aktywach bilansu, czyli inaczej "aktywowaniem" kosztów.

Rozliczenia kosztów w czasie należy dokonać za pośrednictwem konta Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w analityce: Czynne rozliczenia międzyokresowe. Po stronie Wn tego konta ujmiemy koszty dotyczące okresów przyszłych, poniesione w danym okresie sprawozdawczym. Z kolei po stronie Ma księgujemy odpis kosztów przypadający na dany okres sprawozdawczy.

Przykłady RMK czynnych:

  • ubezpieczenia majątkowe, osobowe,
  • opłacone z góry prenumeraty, czynsze,
  • koszty remontów, które pozwolą na użytkowanie środków trwałych bez konieczności ponoszenia w przyszłości większych nakładów,
  • przedpłacone świadczenia usług, które będą świadczyć dostawcy w przyszłych okresach,
  • opłaty wstępne przy umowach leasingu operacyjnego, jeśli opłaty dotyczą kilku okresów sprawozdawczych,
  • koszty reorganizacji jednostki,
  • koszty reklamy i promocji, jeśli dotyczą one kilku okresów sprawozdawczych,
  • koszty szkoleń pracowników,
  • poniesione z góry prowizje, odsetki, dyskonta.

W bilansie czynne rozliczenia kosztów ujmiemy w pozycji B.IV. aktywów jako Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Jeśli dany koszt przekracza okres 12 miesięcy liczony od dnia bilansowego, to koszty podlegające aktywowaniu w czasie po dniu bilansowym należy ująć w pozycji A.V.2 jako Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) - uor.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Otwarcie ksiąg rachunkowych

pobierz

Dofinasowanie przyjazdu do pracy

pobierz

Klasyfikacja budżetowa

pobierz

Koszty podróży służbowej na przełomie roku

pobierz

Polecamy

1495