Kradzież środka trwałego

Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Środki trwałe podlegają amortyzacji, dlatego też w koszty wlicza się je stopniowo poprzez amortyzację. Problem pojawia się gdy zostaną one skradzione a nie zostały całkowicie zamortyzowane.

Do kosztów uzyskania przychodów może być zaliczona jednak ta część straty, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi. Przy czym przez odpisy amortyzacyjne, o których mowa w tych przepisach, należy rozumieć całość dokonanych odpisów, w tym również te, które nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że stratę z tytułu kradzieży środka trwałego zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów stanowi różnica:

  • pomiędzy jego wartością początkową a
  • naliczonymi odpisami amortyzacyjnymi (stanowiącymi i niestanowiącymi koszty uzyskania przychodów).

Stratę podatkową powstałą w wyniku utraty środka trwałego ustala się w oparciu o ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym na potrzeby podatku dochodowego konieczne jest jej udokumentowanie.

Powyższe uwagi potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w piśmie z 29 kwietnia 2008 r., nr IBPB1/415-10/08/AP/ KAN-1061/02/08 , w którym możemy przeczytać:

„(…)jeżeli kradzież samochodu była następstwem zdarzenia losowego, a wnioskodawca nie przyczynił się do powstania straty, w szczególności dochowując należytej staranności przy pieczy i zabezpieczeniu samochodu, to zostały spełnione przesłanki uprawniające do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, straty powstałej w wyniku ww. kradzieży do wysokości odpowiadającej wartości początkowej utraconego środka trwałego pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne (…)”

Również korzystne dla podatników stanowisko wyraził WSA w Gdańsku w wyroku z 6 czerwca 2007 r. (I SA/Gd 114/07) gdzie możemy przeczytać:

„(…)Z całą pewnością zatem, jeżeli utrata środka trwałego lub niemożność jego używania nastąpi w wyniku zdarzeń niezależnych od przedsiębiorcy, to z mocy art. 16c pkt 5 i art. 16 ust. 1 pkt 6 PDOPrU podatnik może skorzystać z dobrodziejstwa zaliczenia określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodu bądź też amortyzowania środka trwałego. W skład katalogu takich czynności wchodzą z całą pewnością takie zdarzenia, jak pożar, powódź, kradzież itp. (…)”.

Podstawą do zaliczenia wartości skradzionych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów będzie protokół policyjny. Na jego podstawie należy sporządzić protokół strat, określający: datę wystawienia, przedmiot operacji, określenie straty ilościowo i wartościowo oraz podpis podatnika.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31869 )
Array ( [docId] => 31869 )

Array ( [docId] => 31869 )