Wartość początkowa środków trwałych jakimi są składniki przekazane z majątku prywatnego

Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-09-2012 r.

Przedsiębiorcy niezwykle często do prowadzonej działalności przekazują składniki majątku z majątku prywatnego. Jednak zazwyczaj mają problem z ustaleniem wartości początkowej przekazanych środków trwałych.

Za wartość początkową środków trwałych uważa się w razie nabycia w drodze kupna cenę ich nabycia. Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji środków trwałych lub sporządzenia ich wykazu, to zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o PIT wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika.

Za cenę nabycia, uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.

W myśl art. 22g ust. 11 ustawy o PIT, w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

 

Dlatego też, co do zasady, decydujące znaczenie będzie miała cena nabycia wykazana na fakturze czy innym dowodzie decydującym zakup.

Pogląd ten potwierdzają również organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nr ITPB1/415-266/09/PSZ, z 17 czerwca 2009 r., gdzie możemy przeczytać:

„(…) Z treści złożonego wniosku wynika, iż w roku 2000 zakupił Pan samochód osobowy za kwotę 39.024 zł 01 gr. Zakup udokumentowano fakturą.

W przedmiotowej sprawie mamy więc do czynienia z sytuacją, w której ustalenie ceny nabycia środka trwałego jest możliwe, gdyż cena zakupu powyższego środka trwałego jest wartością znaną. Zatem zgodnie z generalną zasadą (...), wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze kupna należy ustalić na podstawie ceny jego nabycia (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31873 )
Array ( [docId] => 31873 )

Array ( [docId] => 31873 )