Kontrola RIO - jak się do niej przygotować

Data: 28-05-2013 r.

Wcześniej czy później do każdej jednostki samorządowej zawita kontrola RIO. Zazwyczaj kontrolerzy badają zgodność gospodarowania środkami publicznymi z przepisami oraz poprawność ewidencji księgowej. Jeżeli nie jest znany dokładny zakres kontroli RIO nie trzeba przygotowywać wcześniej żadnych dokumentów. Można ewentualnie wydrukować potwierdzenia z rachunku bankowego w zakresie wydatków.

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Różne rodzaje kontroli RIO

Regionalne Izby Obrachunkowe, sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz dokonują kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w trybie kontroli:

 
 • doraźnej,
 • problemowej,
 • kompleksowej,
 • sprawdzającej.
Poszczególne tryby kontroli RIO różnią się zakresem kontrolowanych działań jednostki, a ich celem jest ustalenie ewentualnych nieprawidłowości mogących występować w zakresie gospodarki finansowej w jednostce publicznej.
Kontrola doraźna i problemowa , przeważnie obejmuje badanie pojedynczych problemów prawno finansowych w jednostce sektora budżetowego.

Kontrolą kompleksową objęta jest m.in.:

 • ocena realizacji budżetu,
 • zgodność wewnętrznych regulacji prawnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prawidłowość realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 • prawidłowość prowadzenia rachunkowości,
 • gospodarowanie mieniem gminnym oraz
 • rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi.

  Natomiast kontrola sprawdzająca polega przeważnie na weryfikacji wykonania zaleceń pokontrolnych.

Dokumentacja zależy od rodzaju kontroli

Wobec tego, jeżeli np. przedmiotem kontroli RIO miała by być gospodarka finansowa jednostki w zakresie zgodności zapisów księgowych ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi, to mogą zostać sprawdzone wydruki z konta rachunku bankowego w zakresie wydatków.

Jeżeli jednak jednostka nie zna zakresu kontroli RIO mającej się odbyć w jednostce, powinna wstrzymać się z przygotowywaniem jakichkolwiek wydruków do czasu zażądania ich przez kontrolujące RIO.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31885 )
Array ( [docId] => 31885 )

Array ( [docId] => 31885 )