Tarcza 4.0 wprowadza ważne zmiany dla JST

Autor: Barbara Jarosz
Data: 08-06-2020 r.

Złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19 – takie zmiany zakłada kolejna już nowelizacja tarczy antykryzysowej.

Rząd po raz kolejny rozszerza tarczę antykryzysową, chodzi o ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 4.0).

Ustawa budżetom jednostek samorządu terytorialnego daje wsparcie przez:

 • wprowadzenie w 2020 roku możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19,

 • złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19,

 • wprowadzenie możliwości przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej w terminach wcześniejszych,

 • wprowadzenie możliwości przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponad przeciętnych dochodach podatkowych. Raty wpłat przypadające w maju i czerwcu 2020 r. będą mogły zapłacić w drugim półroczu 2020 r.,

 • zwiększenie dochodów samorządu powiatowego z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z 25% do 50% wpływów w okresie od 1 maja do 31grudnia 2020 r.,

 • uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. „funduszu korkowego” w 2020 r.,

 • wprowadzenie możliwości jednostronnej, czasowej zmiany zadań dotychczas wykonywanych przez pracownika przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w tym prezydenta miasta na prawach powiatu;

 • usprawnienie funkcjonowania geodezji;

 • zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców wynikających z zawartych umów użytkowania wieczystego;

 • dostosowanie rynku pracy do wyzwań epidemii COVID-19:

 • umożliwienie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń u pracodawcy,

 • czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września 2020 r.,

 • umożliwienie wprowadzenia zmian w organizacji i warunkach pracy również do sytuacji istotnego wzrostu obciążenia funduszem wynagrodzeń,

 • doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej,

 • ograniczenie odpraw, odszkodowań oraz innych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia,

 • możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy mających socjalny charakter, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego obciążenia funduszu wynagrodzeń,

 • umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;

 • wprowadzenie możliwości składania wniosków do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej;

 • dostosowanie w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego materii zamówień publicznych w tym

 • odejście od fakultatywności dokonywania zmiany umowy na rzecz jej obligatoryjności, w sytuacji, gdy zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z epidemią COVID-19 wskazane przez wykonawcę mają wpływ na należyte wykonanie umowy,

 • wyłączenie możliwości dokonywania przez zamawiających potrąceń kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

 • zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych,

 • wprowadzenie obligatoryjnych częściowych płatności lub zaliczek na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na dłuższy okres (z wyjątkiem umów w zakresie obronności i bezpieczeństwa),

 • obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania

 • umowy.

Proponowane rozwiązania respektują zasadę samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, pozostawiając ich organom stanowiącym swobodę w zakresie przyznawania preferencji w odniesieniu do mienia należącego do zasobu tych jednostek.

Sprawdź też:

Barbara Jarosz główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41174 )
Array ( [docId] => 41174 )