Uczniowski klub sportowy może otrzymać dotację z budżetu gminy

Data: 29-05-2013 r.

Zdarza się, że na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego młodzież, oprócz uczęszczania na zajęcia sportowe organizowane przez np. przez MOSiR, udziela się także w uczniowskich klubach sportowych. Instytucje takie mogą otrzymać na swoją działalność wparcie w postaci dotacji z budżetu gminy.

Zgodnie z przepisami ustawy o sporcie,podstawową formą prowadzenia działalności sportowej jest klub sportowy, który funkcjonuje jako osoba prawna. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest natomiast uczniowski klub sportowy działający na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy o stowarzyszeniach.

Można udzielić dotacji z budżetu gminy

Artykuł 28 ustawy o sporcie stanowi, że klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki.

Dotacja z budżetu gminy ma służyć przede wszystkim realizacji celu publicznego, którym jest tworzenie warunków (w tym również organizacyjnych) sprzyjających rozwojowi sportu.

Przeznaczenie dotacji z budżetu gminy

Dotacja dla klubu może być przeznaczona w szczególności na:

 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych do celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Warto podkreślić, że JST określając przeznaczenie udzielanej dotacji, powinna brać pod uwagę jej cel wyrażony w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie. Zgodnie bowiem z przepisami realizacja zadania objętego dotacją powinna wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Wykazanie, że przeznaczenie środków finansowych na cel objęty wnioskiem zrealizuje to kryterium, należy do klubu wnioskującego o dotację.

Umowa dotacyjna

W przypadku dotacji budżetu gminy udzielanych klubowi zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych regulujące kwestię udzielania dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Na mocy art. 221 ustawy o finansach publicznych podstawą udzielanej dotacji jest umowa zawarta przez jednostkę samorządu terytorialnego z jej beneficjentem.

Umowa taka powinna określać:

 1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
 2. wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
 3. termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego;
 4. tryb kontroli wykonywania zadania;
 5. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
 6. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie(Dz.U nr 127, poz. 857 ze zm.).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.).

Anna Samelak, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31886 )
Array ( [docId] => 31886 )

Array ( [docId] => 31886 )