Ustalenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli

Data: 07-11-2016 r.

Ustawa Karta Nauczyciela reguluje zasady dokonywania odpisu na ZFŚS, określając w art. 53, iż dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, obowiązującej 1 stycznia danego roku. 

Odpis dokonywany jest na nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie nauczycielskie. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Oprócz nauczycieli pedagogicznych jednostka oświatowa ustala i odprowadza odpis na ZFŚS również na pozostałych pracowników (administracyjnych i obsługi) jednostki. Ustalone odpisy, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – byłych pracowników, stanowią jeden ZFŚS w jednostce.

Z odpisu na ZFŚS wypłacane jest nauczycielom obligatoryjne świadczenie urlopowe. Wypłata tego świadczenia następuje do końca sierpnia każdego roku w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Pozostałe formy wsparcia ze środków ZFŚS są determinowane sytuacją życiową, materialną, socjalną osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

Środki ZFŚS gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i ulegają zwiększeniu (zgodnie z art. 7 ustawy o ZFŚS) z tytułu:

 • wpływów z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych – korzystających z działalności socjalnej (m.in. żłobków, klubów dziecięcych),
 • przekazanych darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
 • odsetek od środków funduszu,
 • wpływów z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
 • wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
 • przychodów z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
 • przychodów z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów oraz lokali mieszkalnych w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,
 • innych środków określonych w odrębnych przepisach.

Gromadzone na odrębnym rachunku bankowym środki ZFŚS nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku z zobowiązaniami ZFŚS.

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca zobowiązany jest przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w terminie do 30 września danego roku, z tym że w terminie do 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. Odpisy na ZFŚS obciążają koszty działalności jednostki oświatowej.

Ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS dokonywana jest na koncie 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”. Na koncie tym ewidencjonuje się całokształt przychodów i kosztów finansowanych środkami ZFŚS. Przy czym:

 • przychody ZFŚS ujmowane są na stronie Wn konta,
 • koszty ZFŚS ujmowane są na stronie Ma konta.

Do konta 851 wymaga się prowadzenia ewidencji analitycznej. Celem jej jest umożliwienie ustalenia:

 • stanu oraz zmian (zwiększeń i zmniejszeń) ZFŚS w podziale na źródła zwiększeń ZFŚS oraz kierunków ich rozdysponowania,
 • wysokości poniesionych kosztów oraz osiągniętych przychodów poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności socjalnej, wyodrębnionych zgodnie z przepisami o ZFŚS oraz planem finansowym funduszu.

Ustawa o z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).

Izabela Świderek dr nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39690 )
Array ( [docId] => 39690 )