Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – jak funkcjonuje w jednostce oświatowej

Autor: Izabela Świderek
Data: 07-11-2016 r.

Środkami pozabudżetowymi jednostki budżetowej są środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Obowiązek przechowywania na wyodrębnionym rachunku bankowym środków ZFŚS wynika z przepisu art. 12 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ewidencja ich dokonywana jest na koncie 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”.

Zapisy na koncie 135 dokonywane są na podstawie dowodów bankowych (wyciągów bankowych). W związku z tym musi zachodzić pełna zgodność zapisów pomiędzy ewidencją oświatowej jednostki budżetowej i ewidencją banku. Zapisy w księgach rachunkowych jednostki budżetowej muszą więc odzwierciedlać również dokonane przez bank zapisy nieprawidłowe (pomyłki, niewłaściwe uznania lub obciążenia).

 

Strona Wn konta służy do ewidencji wpływów środków pieniężnych na rachunek bankowy ZFŚS z tytułu m.in.: obowiązkowego odpisu środków na ZFŚS, spłaty pożyczek udzielonych ze środków ZFŚS czy odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym. Strona Ma natomiast odzwierciedla rozchody środków z tytułu wydatków odpowiadających zakresowi wydatkowania wskazanemu w ustawie o ZFŚS.

Rozwiązania szczególne nakazują prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 135. Celem jej jest umożliwienie wyodrębnienia poszczególnych funduszy gromadzonych na koncie 135. Ponadto musi być ona dostosowana do potrzeb informacyjnych, analitycznych, sprawozdawczych w zakresie ewidencjonowanych na koncie 135 środków.

Przykładowe operacje gospodarcze księgowane na koncie 135 prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Przykłady operacji gospodarczych ewidencjonowanych na koncie 135

Treść operacji

Konto przeciwstawne

Strona Wn

  1. Wpływ środków na rachunek bankowy z tytułu obowiązkowego odpisu na ZFŚS
  2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
  3. Wpłata gotówki z kasy na rachunek bankowy
  4. Wpłata darowizny na rzecz ZFŚS
  5. Wpływ środków z tytułu udzielonych zaliczek i spłaty pożyczek
  6. Wpływ środków z tytułu odsetek za nieterminową płatność

240, 851

851

101, 141

851

234, 240

851

Strona Ma

  1. Pobranie gotówki z banku do kasy
  2. Przelew środków z tytułu zapłaty za zobowiązania ZFŚS
  1. Przelew środków ZFŚS poza jednostkę (np. z tytułu realizacji wspólnych przedsięwzięć)
  2. Zapłata kar, grzywien obciążających ZFŚS

101, 141

201, 225, 229, 234, 240

240, 851

 851

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia z 5 lipca 2010 r.

Rachunek ZFŚS (czyli konto 135) nie jest jedynym, jakie może posiadać (poza rachunkiem bieżącym i wydzielonym) oświatowa jednostka budżetowa.

Prowadząc statutową działalność, oświatowe jednostki budżetowe mogą posiadać obce środki pieniężne. Najczęściej sytuacja taka związana jest z przeprowadzeniem postępowania zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Środki te zdeponowane są na wydzielonym rachunku bankowym i ewidencjonowane są w księgach rachunkowych jednostki na koncie 139 „Inne rachunki bankowe” (lub innym, wskazanym w polityce rachunkowości).

Konto 139, zgodnie w wytycznymi rozporządzenia z 5 lipca 2010 r., służy m.in. do ewidencji stanu i obrotu środków pieniężnych, stanowiących sumy depozytowe, czyli obce środki pieniężne przechowywane przez jednostkę budżetową. W szczególności należą do nich kaucje, wadia, zabezpieczenia wykonania umów. Podstawą ewidencji na koncie 139 są dowody bankowe (wyciągi bankowe), co wymusza pełną zgodność pomiędzy ewidencją jednostki budżetowej i ewidencją banku.

Strona Wn konta 139 obrazuje wpłaty dokonane na rachunek bankowy. Wpływ środków stanowiących kaucje, wadia, czy zabezpieczenie należytego wykonania, ujmowane są w korespondencji z kontem 240 „Pozostałe rozrachunki”. Z kontem tym (czyli 240) koresponduje również ewidencja rozchodów zgromadzonych na koncie 139 środków pieniężnych. Wynikają one ze zwrotu znajdujących się na nim środków, a ujmowane są na stronie Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki” oraz stronie Ma konta 139 „Inne rachunki bankowe”.

Pozostałe na koniec roku salda Wn kont 135 i 139 obrazują stan środków zgromadzonych na pomocniczych rachunkach oświatowej jednostki budżetowej.

Zasady tworzenia i finansowania działalności ZFŚS

Zgodnie z art. 3 ustawy o ZFŚS fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Wyjątek stanowią pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, którzy tworzą fundusz bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Ponadto pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 ustawy lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Izabela Świderek dr nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39692 )
Array ( [docId] => 39692 )