Zaświadczenie o badaniach tylko z pieczątką lekarza

Autor: Piotr Kowalski
Data: 22-07-2014 r.

Na orzeczeniu lekarskim kierowcy musi widnieć odpowiednia podstawa prawna, pieczęć uprawnionego lekarza, data badania i data ważności orzeczenia. Brak tych elementów może spowodować, że ITD zakwestionuje jego ważność.

Z orzeczenia musi jasno wynikać kto i do wykonywania jakich obowiązków został dopuszczony przez lekarza. Poza tym na dokumencie tym powinna widnieć podstawa prawna, pieczęć lekarza uprawnionego do badania kierowców oraz data badania i data ważności orzeczenia.

Uprawnienia lekarza

O tym czy orzeczenie zostało wystawione przez uprawnionego lekarza można dowiedzieć się z pieczęci. Lekarz powinien posługiwać się pieczątką zgodną ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wzór ten określono w sposób następujący:

.........................................................

(imię i nazwisko uprawnionego lekarza)

Lekarz uprawniony do badań lekarskich osób kierujących pojazdami

nr zaświadczenia ...../..............., wydanego przez wojewodę

oznaczenie prawa wykonywania zawodu lekarza ...................

Jeżeli pieczątka różni się od wzoru, ale zawiera wszystkie określone we wzorze dane, nie powinna być kwestionowana. Inna kolejność danych lekarza zawartych na pieczątce lub tym bardziej inna szata graficzna nie powinny stanowić o nieważności pieczątki czy też całego orzeczenia. Takie podejście nosi znamiona przesady i nadmiernej drobiazgowości.

Odpowiednia podstawa prawna

Z orzeczeń musi jasno wynikać, że badania zostały przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym, a nie jedynie na bazie Kodeksu pracy (tzw. badania stanowiskowe, które mają węższy zakres). Na orzeczeniach powinna więc znaleźć się odpowiednia podstawa prawna: na orzeczeniu lekarskim art. 39j ustawy o transporcie drogowym, a na orzeczeniu psychologicznym art. 39k ustawy.

Zdarza się, że na orzeczeniach zamiast tego widnieją art. 122 i 124 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ponieważ jednak ustawa o transporcie drogowym mówi, że zarówno badania lekarskie, jak i psychologiczne mają być wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w prawie o ruchu drogowym, należy uznać, iż również wtedy orzeczenia są ważne.

UWAGA! Uprawnienia lekarza można zweryfikować na podstawie rejestru prowadzonego przez wojewodę lub na bazie zaświadczenia wydanego przez ten organ.

Piotr Kowalski, prawnik, specjalista z zakresu przepisów transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35390 )
Array ( [docId] => 35390 )