Co grozi pracodawcy, jeżeli w ciągu siedmiu dni nie potwierdzi na piśmie warunków umowy o pracę

Autor: Izabela Nowacka
Data: 08-03-2016 r.

Kierowcy podlegają ustawie o czasie pracy kierowców. Jednak w zakresie nieuregulowanym przepisami tej ustawy, do kierowców zatrudnionych w ramach stosunku pracy zastosowanie ma Kodeks pracy. Nawiązanie stosunku pracy powinno być potwierdzone zawarciem umowy o pracę.

Elementy umowy o pracę wymienia art. 29 § 1 Kodeksu pracy. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 
  1. rodzaj pracy,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  4. wymiar czasu pracy,
  5. termin rozpoczęcia pracy.

Z kolei wzór umowy o pracę znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.).

Oprócz zawarcia samej umowy o pracę, pracodawca ma jeszcze dodatkowy obowiązek informacyjny względem pracownika. Otóż, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę, musi przekazać mu na piśmie informację o:

  1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia (pkt 1–4) może też nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Pracodawca, który nie prowadzi rzetelnie akt osobowych pracownika, nie gromadząc wymaganych informacji, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Należy bowiem wyjaśnić, że w części B akt osobowych, przeznaczonej na dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia, powinno być przechowywane m.in. pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy, a także z pisemną informacją określoną w art. 29 § 3 Kodeksu pracy. Jeśli więc pracodawca takiej informacji nie wydał, w aktach osobowych będzie brakowało potwierdzenia przez pracownika zapoznania się z nią. Trzeba przy tym pamiętać, że jeżeli pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38681 )
Array ( [docId] => 38681 )