Do oddelegowania kierowcy nie wystarczy ustne zawiadomienie

Data: 06-09-2016 r.

Przewoźnik może oddelegować pracownika do pracy w innym przedsiębiorstwie. Jednak aby takie oddelegowanie było prawidłowe, wymaga pisemnej zgody pracownika.

W Kodeksie pracy (dalej: kp), pod który podlega kierowca zatrudniony na umowę o pracę, nie ma instytucji tzw. oddelegowania pracownika do pracy w innej firmie.

Wszelkie zmiany w ustaleniach zawartych w umowie o pracę wymagają zmiany tej umowy w drodze porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego. Wyjątek przewiduje art. 42 § 4 kp, zgodnie z którym wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi – w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy – innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Mowa tu jednak o powierzeniu innej pracy, niż wynika to z umowy, wykonywanej na rzecz macierzystego pracodawcy.

Mimo to jest możliwe oddelegowanie kierowcy do innego przedsiębiorstwa na podstawie art. 1741 kp. Stanowi on, że za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Ten przepis daje możliwość okresowego zatrudnienia się kierowcy w innej firmie, z którą pracodawca zawarł porozumienie w tej sprawie. Na ten czas pracodawca udziela podwładnemu urlopu bezpłatnego. Taka chwilowa zmiana pracodawcy wymaga jednak zgody pracownika wyrażonej na piśmie. Pracodawca nie może więc tylko jednostronnie oświadczyć pracownikowi, że ten przechodzi do innej firmy ani też wydać mu polecenia służbowego. Zatem podstawą tzw. oddelegowania kierowcy do pracy w innej firmie jest wspólne porozumienie w tej sprawie (zgoda pracownika) i udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego.

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39468 )
Array ( [docId] => 39468 )

Array ( [docId] => 39468 )