Odsetki od wadium i zabezpieczenia

Autor: Szczurek Piotr
Data: 01-06-2012 r.

Zamawiający może żądać od wykonawcy przed upływem terminu składania ofert wpłaty wadium, a po wyborze najkorzystniejszej oferty wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać od wykonawcy przed upływem terminu składania ofert wpłaty wadium (jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty unijne), a po wyborze najkorzystniejszej oferty wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zwrot wadium, zgodnie z art. 46 ust. 1 ww. ustawy, następuje niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium dopiero po podpisaniu umowy o realizację zadania publicznego, chyba że wykonawca wniósł o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia. Ma ono służyć zabezpieczeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy.

Jeśli wadium i zabezpieczenie wniesione zostały w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Ustawodawca rozróżnił jednak warunki przechowywania każdego z nich. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. Ustawa nie nakłada jednak na zamawiającego obowiązku przechowywania wadium na oprocentowanym rachunku bankowym, co w praktyce oznacza, iż zamawiający bardzo rzadko zwróci wykonawcy wadium wraz z odsetkami.

Odmiennie przedstawia się sytuacja zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z art. 148 ust. 5 ww. ustawy, jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Należy zatem pamiętać, iż od zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawcy zawsze przysługują odsetki.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32400 )
Array ( [docId] => 32400 )

Array ( [docId] => 32400 )