Termin otwarcia ofert

Autor: Szczurek Piotr
Data: 26-06-2012 r.

Zgodnie z treścią ustawy - Prawo zamówień publicznych, w zależności od trybu, w jakim prowadzone jest postępowanie, jednym z obligatoryjnych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu przetargowym, jest wskazanie przez zamawiającego terminu i miejsca otwarcia ofert.

Termin otwarcia ofert ma kluczowe znaczenie dla całego postępowania, a samo otwarcie ofert jest jawne, dlatego informacje, o których mowa w art. 36 ustawy powinny być podane do wiadomości wykonawców.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. Stanowi to gwarancję przejrzystości postępowania oraz równego traktowania wykonawców, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Należy pamiętać, iż oferty składane są w sposób uniemożliwiający przedwczesne zapoznanie się z ich treścią, na przykład w nieprzeźroczystym opakowaniu, z zaznaczeniem, iż zawartość stanowi ofertę przetargową, a opakowanie nie może być naruszone przed wskazaną datą i godziną, stanowiącą moment otwarcia ofert.

Prawo zamówień publicznych nie zobowiązuje jednak zamawiającego do unieważnienia postępowania wyłącznie na podstawie naruszonego opakowania oferty. Ma on bowiem obowiązek unieważnić postępowanie tylko wtedy, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Tymczasem naruszenie opakowania nie musi oznaczać, że ktokolwiek zapoznał się z treścią oferty, co stanowiłoby faktyczną przesłankę konieczności unieważnienia postępowania. Tym samym przypadki naruszenia opakowania powinny być rozpatrywane indywidualnie w oparciu o zdroworozsądkową ocenę konkretnej sytuacji.

 

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Oznacza to, iż zamawiający nie może wyznaczyć terminu otwarcia ofert na dzień inny, niż termin ich składania, co niestety wciąż, choć sporadycznie, ma miejsce w praktyce. Zapobiega to ewentualnym, niezgodnym z prawem działaniom w okresie od upływu terminu składania ofert do terminu ich otwarcia.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32401 )
Array ( [docId] => 32401 )

Array ( [docId] => 32401 )