Wyłączenie jawności postępowania w prawie zamówień publicznych

Autor: Szczurek Piotr
Data: 18-04-2012 r.

Jawność jest naczelną zasadą postępowania przetargowego. Wynika ona wprost z ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, który prowadzi postępowanie z wyłączeniem jawności podlega karze grzywny.

Cała procedura, począwszy od zamieszczenia ogłoszenia o przetargu, poprzez upublicznienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ewentualnych pytań i odpowiedzi, po otwarcie ofert hołduje zasadzie jawności.

Ustawodawca przewidział jednak sytuację, w której może zostać ona w pewnym zakresie wyłączona. Otóż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących swojej nazwy i adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

Definicja ta nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości. Z pomocą przychodzi jednak wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2000 r. (I CKN 304/00), zgodnie z którym za tajemnice przedsiębiorstwa uznać można taką informację, która łącznie spełnia warunki o charakterze technicznym, technologicznym i handlowym. Można zatem zastrzec w ofercie technologię produkcji, ale jakości produktu już nie.

Na gruncie wyłączenia jawności postępowania ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa dysponujemy już bogatym orzecznictwem, zarówno sądów powszechnych, jak i Krajowej Izby Odwoławczej. W razie wątpliwości, czy informacja, którą zamieszczamy w ofercie może zostać utajniona ze względu na tajemnice przedsiębiorstwa warto zajrzeć do uzasadnień tych wyroków.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32397 )
Array ( [docId] => 32397 )

Array ( [docId] => 32397 )