Co to jest termin związania ofertą

Autor: Szczurek Piotr
Data: 19-06-2012 r.

Z art. 85 ustawy - Prawo zamówień publicznych wynika, że wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czym jednak dokładnie jest termin związania ofertą? Jest to okres czasu, począwszy od dnia upływu terminu składania ofert, w którym zamawiający ma możliwość zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Termin związania ofertą - inaczej mówiąc - jest to pewnego rodzaju "okres ważności" oferty. W tym czasie wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich zapisów wynikających z jej treści. Oznacza to, iż jeśli zamawiający rozstrzygnie postępowanie przetargowe i dokona wyboru oferty jednego z wykonawców, ma on obowiązek podpisać umowę i przystąpić niezwłocznie do realizacji zamówienia.

W przepisach ustawy znalazły odzwierciedlenie słusznie prezentowane w doktrynie stanowiska. Zamawiający ma obowiązek umieścić już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informację o okresie związania ofertą, jednak termin ten nie może być dłuższy niż trzydzieści, sześćdziesiąt lub dziewięćdziesiąt dni w zależności od wartości przedmiotu.

Jest to uzasadnione z wielu względów. Przede wszystkim informacja o okresie związania ofertą jest niezwykle istotna dla wykonawców. Należy pamiętać, iż niejednokrotnie warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest konieczność wpłaty wadium, które zwracane jest wykonawcom dopiero po podpisaniu umowy na realizację zamówienia lub unieważnieniu postępowania. Tym samym, szczególnie przy dużych zamówieniach, znaczne środki finansowe wykonawcy pozostają zablokowane na koncie zamawiającego.

Co więcej, wykonawca nie może podjąć się również innego zlecenia, gdyż musi zarezerwować swój potencjał na ewentualne natychmiastowe przystąpienie do realizacji zadania. Dlatego też podkreśla się, iż zamawiający powinien unikać ustalania czasu związania ofertą w maksymalnym dopuszczalnym wymiarze z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków.

 

Niemniej jednak może się zdarzyć, iż określony pierwotnie w specyfikacji termin okaże się zbyt krótki. Wtedy też wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że może to zrobić tylko raz. W tym celu co najmniej na 3 dni przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą, musi zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni. Brak zgody powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, jednak nie może być przyczyną zatrzymania wadium.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32444 )
Array ( [docId] => 32444 )