Kto może ubiegać się o udzielenie zamówienia

Autor: Szczurek Piotr
Data: 07-05-2012 r.

Prawo zamówień publicznych wskazuje jakie warunki musi spełnić wykonawca, by wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie wszystkich warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Opis sposobu spełniania warunków oraz dokonania oceny ich spełniania stanowi element specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten, wbrew powszechnej opinii, nie oznacza konieczności przedstawienia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Innymi słowy, jeśli brak jest przepisów zobowiązujących wykonawcę do posiadania jakichkolwiek uprawnień, może on wziąć udział w postępowaniu, składając wyłącznie oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w ustawie.

Zasady spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej powinien określić zamawiający z uwzględnieniem charakteru przedmiotu zamówienia, dlatego regulacja ustawowa ma w tym wypadku niejako charakter blankietowy.

Nie oznacza to jednak pełnej dowolności ustalania wymagań spełniania przez wykonawcę powyższych warunków. Pamiętać trzeba bowiem, iż ustawa - Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do takiego prowadzenia postępowania, który umożliwia uczciwą konkurencję, dlatego też zbyt rygorystyczne określenie warunków udziału może stanowić podstawę wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Jeżeli zatem wykonawca w specyfikacji wskaże taki sposób oceny spełniania warunków, o których mowa w ustawie, że wiadomym będzie, iż spełnić je może tylko jeden, konkretny wykonawca, lub gdy dla zamówienia, którego realna wartość wynosić będzie np. 10 000,00 zł zamawiający zażąda udokumentowania posiadania środków finansowych w wysokości 1 000 000,00 zł, naruszenie przepisów ustawy jest oczywiste.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32440 )
Array ( [docId] => 32440 )

Array ( [docId] => 32440 )