Kara pieniężna sięgająca 20 mln zł w nowych przepisach dotyczących PZP

Data: 15-04-2022 r.

Osoba bądź podmiot, którego pieniądze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone na podstawie ustawy sankcyjnej, zostaną wykreśleni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Tzw. ustawa sankcyjna została podpisana przez Prezydenta 14 kwietnia 2022 r. Ustawa z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego to odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę. Wprowadza ona krajowe rozwiązania, które zostały stworzone w rozporządzeniach europejskich: rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014. 

Lista zamrożonych 

 

Jedną z regulacji jest możliwość stworzenia listy osób i podmiotów, których fundusze i zasoby gospodarcze zostaną zamrożone. Tryb wydawania decyzji dotyczącej wpisu na listę oraz wykreślenie określony w ustawie, realizuje minister spraw wewnętrznych. Działa on z urzędu lub na wniosek określonych w ustawie podmiotów do których należą m.in: Szefowie: Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego, a także Komendant Główny Policji, Prezes NBP, Prokuratura Krajowa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej. . 

Wykreślenia można dokonać na uzasadniony wniosek wpisanego na listę podmiotu. 

Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Kto może trafić na listę? 

Lista jest stworzona dla osób lub podmiotów pośrednio lub bezpośrednio wspierających:
1) agresję Rosji na Ukrainę
2) poważne naruszenie praw człowieka
3) represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej
oraz wszystkich bezpośrednio z nimi związanymi osób bądź podmiotów. Ustawodawca miał na myśli powiązania osobiste, organizacyjne, gospodarcze i finansowe. 

Ważne: Na listę mogą trafić osoby wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tych niecnych celach ich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. 

Sankcje za brak zamrożenia

Jeżeli podmiot zostanie wpisany na listę a jego środku nie zostaną zamrożone, to podmiot który uchylił się od tego zamrożenia będzie ponosił karę pieniężną, nakładaną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa przewiduje, że kara może wynosić 20 mln. zł. Kary mają zasilić budżet państwa. 

Mroźna lista w zamówieniach publicznych

W art. 7 omawianej ustawy zostały uregulowane kwestie związane z wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Prawa zamówień publicznych. 

Zgodnie z jego brzmieniem, takiemu wykluczeniu podlegają wykonawcy lub uczestnicy konkursu:
1) wymienieni na liście na podstawie decyzji
2) jeśli ich beneficjentem rzeczywistym jest osoba wpisana na tę listę
3) jeśli jego jednostką dominującą zgodnie z przepisami o rachunkowości jest podmiot lub osoba wpisane na listę. 

Zamawiający został zobowiązany do odrzucenia wniosku wskazanych podmiotów o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub złożonej przez nich oferty. Nie mogą być oni zaproszeni do składania ofert czy do negocjacji. Działanie zamawiającego jest uzależnione od trybu udzielania zamówienia publicznego. 

Ważne: Osoba, która ubiega się o zamówienie publiczne w okresie w którym podlegała wyłączeniu może zostać ukarana karą pieniężną do 20 mln. zł. Karę nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji. 

Źródło:

Informacja umieszczona na oficjalnym portalu Prezydenta RP - prezydent.pl
Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - sejm.gov.pl

Oprac. red. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41645 )
Array ( [docId] => 41645 )