Obowiązki wykonawcy po wyborze oferty

Autor: Szczurek Piotr
Data: 11-06-2012 r.

Obowiązki wykonawcy po wyborze oferty powinna określać specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Element ten jest jednym z elementów koniecznych w myśl art. 36 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 92 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty m.in. o wyborze najkorzystniejszej z nich, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Dodatkowo zamawiający informuje wykonawców o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć z zamawiającym umowę w terminie określonym przez niego w zawiadomieniu, a także – jeśli zamawiający tego wymaga – wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Istotne postanowienia umowy zamawiający zamieszcza w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są one znane wykonawcy jeszcze przed przystąpieniem do przetargu.

Niektórzy zamawiający zamieszczają również w formie załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia gotowy wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli jednak wykonawca będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Konsekwencje dla wykonawcy, który nie dopełnił któregokolwiek ze swoich obowiązków mogą być jednak o wiele dotkliwsze, niż tylko pozbawienie go możliwości realizacji zamówienia. Należy pamiętać bowiem, iż jeśli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z którego powodu zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32443 )
Array ( [docId] => 32443 )

Array ( [docId] => 32443 )