Obowiązki wykonawcy po wyborze oferty

Autor: Szczurek Piotr
Data: 11-06-2012 r.

Obowiązki wykonawcy po wyborze oferty powinna określać specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Element ten jest jednym z elementów koniecznych w myśl art. 36 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 92 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty m.in. o wyborze najkorzystniejszej z nich, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Dodatkowo zamawiający informuje wykonawców o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć z zamawiającym umowę w terminie określonym przez niego w zawiadomieniu, a także – jeśli zamawiający tego wymaga – wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Istotne postanowienia umowy zamawiający zamieszcza w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są one znane wykonawcy jeszcze przed przystąpieniem do przetargu.

Niektórzy zamawiający zamieszczają również w formie załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia gotowy wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli jednak wykonawca będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

Konsekwencje dla wykonawcy, który nie dopełnił któregokolwiek ze swoich obowiązków mogą być jednak o wiele dotkliwsze, niż tylko pozbawienie go możliwości realizacji zamówienia. Należy pamiętać bowiem, iż jeśli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z którego powodu zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32443 )
Array ( [docId] => 32443 )