Rozbieżności w ofercie dotyczące powołania się na zasoby podmiotu trzeciego – znajdź rozwiązanie

Autor: Mariola Kubicka
Data: 18-09-2017 r.

Pytanie:

Wykonawca w oświadczeniu powołał się na zasoby innego podmiotu dotyczące doświadczenia, natomiast w ofercie zaznaczył, że nie będzie realizował zadania przy pomocy podwykonawcy. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający?

Odpowiedź:

W takiej sytuacji zamawiający może wezwać wykonawcę, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy  Pzp do wyjaśnienia treści złożonej oferty i zapytać, czy podmiot, na którego doświadczeniu polega wykonawca, będzie uczestniczył w realizacji zamówienia. Jeśli wykonawca nie potwierdzi, że ww. podmiot będzie uczestniczył w realizacji prac, wówczas oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą).

Zgodnie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Stosownie do treści art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do wykonania których te zdolności są wymagane. Jeśli wykonawca oświadczy, że ww. podmiot nie będzie realizował przedmiotu zamówienia, wówczas oferta musi być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Mariola Kubicka audytor wewnętrzny w instytucji zamawiającej należącej do sektora publicznego, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, prowadzący w tym okresie m.in. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, kontrole i audyty w jednostkach nadzorowanych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40646 )
Array ( [docId] => 40646 )