Złożenie oferty w zamówieniach publicznych

Data: 29-11-2012 r.

Wielu potencjalnych wykonawców chętnie wystartowałoby w przetargu, ale obawiają się, czy w ogóle mają szansę. Jeśli tak, kolejnym problemem jest kwestia przygotowania oferty pod zamówienie publiczne.

Pierwszą czynnością, którą powinien wykonać przedsiębiorca zainteresowany danym zamówieniem publicznym, jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją przetargową. Zwykle zawiera ona wszystkie dane, pozwalające stwierdzić, czy ma się realne szanse konkurować o zamówienie.

Kluczowym elementem, jest zatem przyjrzenie się tzw. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) – integralnej części oferty zamówienia publicznego. Najpierw potencjalny wykonawca powinien sprawdzić, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także czy posiada stosowną dokumentację, która by to potwierdziła (względnie, czy istnieje możliwość uzyskania potrzebnych dokumentów w wyznaczonym czasie).

Jeżeli wykonawca nie zdąży na czas zdobyć wszystkich wymaganych dokumentów, nie zawsze oznacza to jego dyskwalifikację z postępowania o zamówienie publiczne. Niejednokrotnie dokumentację składaną z ofertą można uzupełnić w późniejszym terminie. Więcej – zleceniodawca ma obowiązek wezwać wykonawców do uzupełnienia dokumentów, zanim poweźmie ostateczną decyzję o skreśleniu kogoś z postępowania.

WAŻNE: dokument, o który wykonawca uzupełnia swoją ofertę, musi potwierdzać spełnianie danego warunku maksymalnie na ostatni dzień składania oferty/wniosku o przyznanie zamówienia publicznego. Nie wystarczy więc przedstawić na wezwanie zamawiającego np. zaświadczenia z KRK czy KRS z datą przekraczającą ostateczny termin składania ofert.

Czego zamawiający może wymagać

Podmioty organizujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, mogą oczekiwać od wykonawców spełnienia następujących kryteriów:

 • posiadania niezbędnego doświadczenia i wiedzy, do należytego wykonania zlecenia,
 • posiadania stosownego zaplecza technicznego/sprzętowego,
 • dysponowania zapleczem kadrowym, które posiada zdolności i uprawnienia potrzebne do realizacji danego zamówienia publicznego,
 • dysponowania niezbędnymi środkami finansowymi/zdolnościami ekonomicznymi, umożliwiającymi realizację zlecenia.

Czasem bywa, że potencjalny wykonawca nie spełnia wszystkich warunków. To nie koniec. Może w takiej sytuacji rozważyć dwie możliwości:

 • powołanie się na zasoby innych podmiotów (zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych),
 • stworzenie konsorcjum z podmiotem, który dysponuje wymaganymi zasobami (to na tym, wczesnym etapie, należy rozpocząć poszukiwania ewentualnych kontrahentów, którzy zarówno spełniają określone wymagania, jak i prawdopodobnie będą chętni do podjęcia współpracy).

Jak przygotować ofertę

Gdy potencjalny wykonawca przekona się, że ma realne szanse, by z sukcesem konkurować o przyznanie danego zamówienia publicznego, następuje etap przygotowywania wymaganych przez zleceniodawcę dokumentów. Zazwyczaj sami zamawiający przygotowują gotowe do wypełnienia wzory formularzy dla wykonawców, załączając je do danego ogłoszenia (bądź siwz). Owe druki, to zwykle:

 • formularz oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, a także o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • wykazy doświadczenia, potencjału technicznego oraz personelu.

Zdarza się jednak, że zamawiający nie przygotuje takich wzorów. Wówczas zainteresowany danym ogłoszeniem publicznym wykonawca musi samodzielnie przygotować wymagana dokumentację. O czym powinien pamiętać? Po pierwsze jego oferta musi potwierdzać, że wykonawca zgadza się na realizację danego zamówienia publicznego zgodnie z warunkami wskazanymi w siwz (np. w zakresie realizacji zlecenia w podanych terminach).

Ponadto, dokumentacja powinna zawierać cenę oraz inne niezbędne elementy, wyszczególnione w siwz/ogłoszeniu (np. definiować czas gwarancji). Należy pamiętać, że po stronie wykonawcy właśnie, leży obowiązek wykazania, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Stąd wszelkie wykazy (m. in. doświadczenia) powinny precyzyjnie informować zamawiającego i potwierdzać, że potencjalny wykonawca danego zamówienia publicznego spełnia jego wymogi (np. posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, personel o stosownym wykształceniu etc.).

I jeszcze uwaga stricte praktyczna: warto ponumerować strony własnej oferty i całość trwale połączyć (np. zszyć/skleić), żeby zapobiec przypadkowemu zgubieniu stron lub intencjonalnemu ich zdekompletowaniu.

Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś

na podst.: Wystartowanie w przetargu nie musi być trudne

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32446 )
Array ( [docId] => 32446 )

Array ( [docId] => 32446 )