Nagroda jubileuszowa a składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 13-12-2013 r.

Ze składek ZUS wyłączone są nagrody jubileuszowe, o ile przysługują one pracownikom nie częściej niż co 5 lat. Jednak czasami nagroda jubileuszowa wypłacona przed upływem 5 lat od poprzedniej może być zwolniona ze składek.

Wyłączenie nagród z podstawy wymiaru składek ZUS wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Wątpliwości pojawiają się wówczas, jeśli kolejna nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona przed upływem 5 lat, np. z uwagi na to, że pracownik dostarczy nieuwzględnione dotychczas świadectwo pracy albo wcześniejsza wypłata spowodowana jest odejściem na emeryturę.

Z wyjaśnień ZUS wynika, że w obu tych przypadkach nagroda jubileuszowa wyłączona jest ze składek ZUS, mimo że między jej wypłatą a wypłatą poprzedniej nagrody nie upłynął wymagany rozporządzeniem okres. ZUS stoi bowiem na stanowisku, że składek nie należy liczyć od nagród jubileuszowych:

  • do których pracownik nabywa prawo przed upływem 5 lat z uwagi na przedstawienie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia, który nie był wcześniej brany pod uwagę przy ustalaniu uprawnień do nagrody,

  • wypłacanych w dniu rozwiązania stosunku pracy, o ile do nabycia prawa do nagrody pracownikowi brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, licząc od tego dnia, przy czym rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić z powodu przejścia pracownika na emeryturę lub rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową lub na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo całkowitej niezdolności do pracy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa.

W myśl wyjaśnień ZUS nagroda jubileuszowa wypłacona przed upływem 5 lat od poprzedniej nagrody może być też zwolniona z oskładkowania, jeśli:

  • do osiągnięcia kolejnego 5-letniego okresu uprawniającego do następnej nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy i pracownik, po rozwiązaniu stosunku pracy, przechodzi na świadczenie przedemerytalne,

  • nagroda wypłacona została szybciej z uwagi na zmianę wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania nagród jubileuszowych, o ile zarówno poprzednie, jak i aktualne przepisy przewidują ich wypłatę nie częściej niż co 5 lat.

Gdy nagroda wypłacana jest w przemyśle wydobywczym członkom drużyn ratowniczych (z wyjątkiem specjalistów) – to zwolnienie z opłacania składek obowiązuje bez względu na częstotliwość wypłaty nagród jubileuszowych. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia składkowego niektórzy pracodawcy nie naliczają składek od nagród wypłacanych pracownikom z okazji jubileuszu firmy. Jest to postępowanie nieprawidłowe, ponieważ zwolnieniem ze składek objęte są tylko nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom z tytułu osiągnięcia określonego stażu zawodowego, a nie z tytułu jubileuszu istnienia zatrudniającego ich zakładu pracy.

Przykład: 29 listopada 2013 r. pracownik otrzymał dwie nagrody – jedną z tytułu 20-lecia pracy zawodowej, drugą z uwagi na przypadającą w tym miesiącu 20 rocznicę powstania firmy. Przepisy określające zasady przyznawania nagród jubileuszowych przewidują ich wypłatę w cyklach 5-letnich. Pierwsza z nagród nie powinna wejść do podstawy wymiaru składek. Natomiast druga nagroda powinna być oskładkowana wraz z innymi przychodami na ogólnych zasadach.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33700 )
Array ( [docId] => 33700 )