Nagroda jubileuszowa a składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 13-11-2012 r.

Wolna od składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika jest tylko ta nagroda jubileuszowa, która według zasad określających warunki ich przyznawania przysługuje pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Natomiast nagroda jubileuszowe wypłacana częściej niż co 5 lat powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składek ZUS.

ZUS stoi na stanowisku, że nie powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika również nagrody jubileuszowe wypłacane w następujących, wyjątkowych przypadkach:

  • nagroda jubileuszowa, do której pracownik nabył prawo przed upływem 5 lat od otrzymania poprzedniej nagrody jubileuszowej na skutek tego, iż w okresie wyczekiwania na następną nagrodę jubileuszową przedłożył pracodawcy dokumenty potwierdzające staż pracy, który wcześniej nie był brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej;
  • nagroda jubileuszowa, do której pracownik nabył prawo w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, a do upływu 5-letniego okresu od otrzymania poprzedniej nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania umowy o pracę, a przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest przejście pracownika na emeryturę lub rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa;
  • nagroda jubileuszowa przysługująca w przemyśle wydobywczym członkom drużyn ratowniczych (z wyjątkiem specjalistów), bez względu na częstotliwość faktycznej wypłaty tej nagrody;
  • świadczenie pieniężne otrzymane przez pracownika w związku ze zmianą wewnętrznozakładowych przepisów płacowych likwidującą nagrody jubileuszowe, które dotychczas przysługiwały pracownikom nie częściej niż co 5 lat.

  • nagroda jubileuszowa, do której pracownik nabył prawo przed upływem 5 lat od otrzymania poprzedniej nagrody jubileuszowej w następstwie zmiany przepisów określających zasady przyznawania nagród jubileuszowych, a jednocześnie obecnie obowiązujące, jak i poprzednie przepisy płacowe stanowią, iż nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi nie częściej niż co 5 lat i pracodawca, zmieniając przedmiotowe przepisy, nie działał w celu obejścia przepisów prawa;
  • nagroda jubileuszowa wypłacana pracownikowi w sytuacji, gdy do upływu 5-letniego okresu od uzyskania poprzedniej nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, a po rozwiązaniu stosunku pracy pracownik przechodzi na świadczenie przedemerytalne;

Podstawa prawna:

  • art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 21 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.)

Autor: Piotr Kostrzewa - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32733 )
Array ( [docId] => 32733 )

Array ( [docId] => 32733 )