Rozliczenie nagrody jubileuszowej

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Firmy często zasłużonym pracownikom przyznają nagrody jubileuszowe, które mają pracowników zmotywować do wydajniejszej pracy. Jednakże, kwestia rozliczania takich nagród wzbudza wątpliwości.

Nagroda jubileuszowa jest to dodatkowe świadczenie pieniężne, przyznawane pracownikom jako wynagrodzenie za długoletni staż pracy. Świadczenie to nie jest przewidziane w przepisach powszechnego prawa pracy, z wyjątkiem wąskiej grupy pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej. Decyzja pracodawcy spoza sfery budżetowej o wprowadzeniu takiej gratyfikacji do wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu ma dobrowolny charakter.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z definicji tej wynika zatem, że do przychodów pracownika zalicza się nie tylko otrzymane pieniądze, ale również otrzymane świadczenia rzeczowe, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień, zawartym w art. 21 ustawy o PIT. Nagrody jubileuszowe nie zostały wymienione w katalogu zwolnień od których nie pobiera się podatku.

Jak z powyższego wynika, nagrody jubileuszowe stanowią przychód ze stosunku pracy, który nie został zwolniony od podatku na mocy art. 21 ustawy, a więc w każdym przypadku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez względu na to czy zostały wypłacone w terminie.

Nie mają tutaj zastosowanie zwolnienia przewidziane od składek ZUS, zgodnie z którymi nagroda jubileuszowa (gratyfikacja), której zasady wypłaty są uregulowane w zakładowych przepisach prawa pracy, jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwolnienia jest jednak to, aby zgodnie z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w zakładzie pracy świadczenie to było wypłacane nie częściej niż raz na 5 lat.

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach, w piśmie z 31 marca 2005 r., nr DF/415-12/05/JM, w którym możemy przeczytać:

"(...) otrzymane przez podatnika w 2004 roku: nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna stanowią dochód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku kalendarzowym, w którym podatnik je uzyskał lub zostały postawione do jego dyspozycji. (...)".

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30843 )
Array ( [docId] => 30843 )