Składki ZUS – jakie zmiany przyniósł 2017 rok i co nowego w 2018 roku

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Mariusz Pigulski
Data: 12-12-2017 r.

Rok 2018 przynosi istotne modyfikacje w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń zusowskich. Zmienia się przede wszystkim sposób wnoszenia opłat tytułem składek ZUS oraz poziom wskaźników związanych z podniesieniem płacy minimalnej.

Od 1 stycznia 2018 r. pracownik pełnoetatowy, za przepracowanie pełnego wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym miesiącu nie może zarobić mniej niż 2.100 zł brutto. Podniesienie poziomu ustawowego minimum płacowego wpływa również na istnienie obowiązku ubezpieczeń społecznych przy niektórych zbiegach tytułów. Wspomniane zmiany nakładają na płatników składek lub świadczeń chorobowych obowiązek dokonania stosownych przeliczeń. Do sporych zmian doszło także w trakcie 2017 r. Dotknęły one np. zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydawania interpretacji zusowskich czy nowych uprawnień ZUS do wskazywania faktycznego płatnika składek. Czekamy tez na zmiany dotyczące 30-krotności. Sprawdźmy zatem, czy właściwie stosujemy wszystkie zmiany w rozliczaniu składek, które przyniósł 2017 rok.

1. zmiana. Nowe zasady rozliczania i opłacania składek

 

Od początku 2018 r. składki:

  • na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe)i zdrowotne,
  • na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

trzeba opłacać jednym przelewem, na którym nie ma potrzeby podawania danych, które obecnie decydują o identyfikacji wpłaty (NIP, REGON, typ wpłaty, numer deklaracji, miesiąc i rok, za który są opłacane składki, oraz numer decyzji, umowy, tytułu wykonawczego).

2. zmiana. Opłacanie składek na FGŚP od 5 września 2017 r.

Od 5 września 2017 r. modyfikacji uległa definicja pracownika, za którego występuje obowiązek opłacania składki na FGŚP. Oznacza to, że w przypadku osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, obowiązek zapłaty składki na FGŚP dotyczy wszystkich pracowników, nawet wówczas, gdy dana osoba w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym jako osoba współpracująca.

3. zmiana. Ustalanie przez ZUS właściwego płatnika składek

Od 13 czerwca 2017 r. ZUS ma prawo wydawać zupełnie nową kategorię decyzji wskazującej, kto w konkretnych okolicznościach powinien pełnić rolę płatnika składek (art. 83 ust. 1 pkt 1a ustawy systemowej). Jej adresatami są:

  • podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych oraz
  • ustalony w toku postępowania wyjaśniającego płatnik składek.

4. zmiana. Wydawanie interpretacji przez ZUS

Od 13 czerwca 2017 r. ZUS nie wydaje indywidualnych interpretacji w przypadkach, w których w sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające lub kontrola albo sprawa została już wcześniej przez niego rozstrzygnięta. Dzięki temu rozwiązaniu ujednolicono reguły postępowania organów skarbowych oraz ZUS w procesie interpretowania przepisów na wniosek płatników.

5. zmiana. Uproszczenia dotyczące zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach ZUS

Obecnie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie ich wydania, przygotowane przez ZUS pod postacią dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał.

6. zmiana. Koniec z ulgowymi odsetkami za zwłokę

Do 12 czerwca 2017 r. płatnik składek na podstawie art. 56a Ordynacji podatkowej, miał możliwość stosowania niższej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,
  • zapłaty zaległości składkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Od 13 czerwca płatnicy składek z powyższego przywileju nie mogą już korzystać, co w razie nieterminowego wywiązywania się z płatniczych zobowiązań wobec ZUS oznacza konieczność regulowania odsetek od zaległości na poziomie 8% w stosunku rocznym.

7. zmiana. Zniesienie dodatkowej opłaty

Od 13 czerwca 2017 r. ZUS nie wymierza już płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek dodatkowej opłaty za nieprzekazanie lub przekazania błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia płatnika składek, imiennego raportu miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płatniczego lub zlecenia płatniczego, które spowodowało opóźnienie w przekazaniu przez ZUS składki do OFE.

8. zmiana. Rozszerzenie definicji płatnika składek

Do grupy płatników składek od 13 czerwca 2017 r. dodano inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty wypłacające stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Instytucje te pełnią rolę płatnika składek w stosunku do osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego. Oznacza to, że za płatnika zostaje uznawany jest każdy podmiot wypłacający stypendium, bez względu na jego rodzaj (publiczny, prywatny) i podstawę finansowania.

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40805 )
Array ( [docId] => 40805 )